آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور نيوزيلند (Aotearoa) گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجاييآمار کل واردات از کشور نيوزيلند (Aotearoa) گمرک منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي 16 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
نيوزيلند (Aotearoa)
51012100
پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده.
274,329
39,732,606,730 ریال
946,014 $
2
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
نيوزيلند (Aotearoa)
51012100
پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده.
215,700
27,743,904,356 ریال
660,569 $
3
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
نيوزيلند (Aotearoa)
51012100
پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده.
156,769
24,490,545,844 ریال
583,108 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
نيوزيلند (Aotearoa)
51012100
پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده.
97,685
14,769,594,436 ریال
351,657 $
5
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
نيوزيلند (Aotearoa)
51012100
پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده.
116,997
14,501,306,433 ریال
345,269 $
6
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
نيوزيلند (Aotearoa)
51012100
پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده.
118,152
14,176,200,994 ریال
337,529 $
7
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
نيوزيلند (Aotearoa)
51012100
پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده.
97,594
14,018,429,500 ریال
333,772 $
8
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
نيوزيلند (Aotearoa)
51012100
پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده.
77,816
10,824,603,045 ریال
257,729 $
9
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
نيوزيلند (Aotearoa)
51012100
پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده.
78,938
9,916,127,665 ریال
236,098 $
10
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
نيوزيلند (Aotearoa)
51012100
پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده.
58,398
8,511,975,277 ریال
202,666 $
11
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
نيوزيلند (Aotearoa)
51012100
پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده.
58,335
7,931,438,833 ریال
188,844 $
12
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
نيوزيلند (Aotearoa)
51012100
پشم چيده شده چربي زدا ئي شده، کربونيزه نشده، حلاجي نشده و شانه نزده.
39,653
6,236,381,934 ریال
148,485 $
13
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
نيوزيلند (Aotearoa)
84349000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات
6,301
4,075,810,594 ریال
97,043 $
14
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
نيوزيلند (Aotearoa)
84349000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات
2,835
2,112,798,563 ریال
50,305 $
15
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
نيوزيلند (Aotearoa)
84349000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات
2,262
1,659,497,466 ریال
39,512 $
16
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
نيوزيلند (Aotearoa)
86090000
کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل
6,800
392,383,600 ریال
9,342 $
مجموع کل (ریال): 201,093,605,270
مجموع کل (دلار): 4,787,942