آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک منطقه ويژه اقتصادي سهلانآمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک منطقه ويژه اقتصادي سهلان 16 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
کره (جنوبي)
27101940
روغن پايه معدني
1,020,360
49,288,628,569 ریال
1,173,539 $
2
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
کره (جنوبي)
38069000
مشتقات کولوفان واسيدهاي رزيني، اسانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکور در جاي ديگر، خميرهاي عمل آمده باحرارت به غير از صمغ هاي استر
288,000
26,508,291,348 ریال
631,150 $
3
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
کره (جنوبي)
27101940
روغن پايه معدني
306,050
14,983,167,430 ریال
356,742 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
کره (جنوبي)
39204310
نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر
53,594
12,344,206,874 ریال
293,910 $
5
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
کره (جنوبي)
29157019
ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي
163,800
11,529,460,924 ریال
274,511 $
6
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
کره (جنوبي)
29157019
ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي
163,800
11,469,520,914 ریال
273,084 $
7
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
کره (جنوبي)
29309090
ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند
84,000
10,592,237,928 ریال
252,196 $
8
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
کره (جنوبي)
29309090
ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند
70,000
9,488,904,259 ریال
225,926 $
9
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
کره (جنوبي)
39204310
نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر
20,150
7,000,480,710 ریال
166,678 $
10
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
کره (جنوبي)
39204310
نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر
13,200
4,535,896,473 ریال
107,998 $
11
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
کره (جنوبي)
29096090
ساير پراکسيدهاي الکل ها، ا ترها و ستن ها و مشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يا نيتروزه غير مذکور
32,000
4,156,173,405 ریال
98,957 $
12
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
کره (جنوبي)
28152000
هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور)
60,000
3,286,012,473 ریال
78,238 $
13
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
کره (جنوبي)
86090000
کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل
33,410
1,581,733,125 ریال
37,660 $
14
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
کره (جنوبي)
17023090
گلوکز و شربت گلوکز خشک کمتر از20% وزني فروکتوز يا بدون آن غير مذکور در جاي ديگر
28,000
1,418,459,484 ریال
33,773 $
15
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
کره (جنوبي)
25120000
خاک سيليسي سنگواره (کيزلگور، تريپوليت و غيره)، خاک هاي سيليسي با وزن مخصوص ظاهري كمتر از يك
21,120
1,184,470,209 ریال
28,202 $
16
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی سهلان
کره (جنوبي)
86090000
کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل
4,425
205,800,570 ریال
4,900 $
مجموع کل (ریال): 169,573,444,695
مجموع کل (دلار): 4,037,464