آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1آمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 26 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
84118200
توربین های گازی، به غیر از توربوجت ها و توربو پرایلرها؛ با قدرت بیشتر از 5000 کیلو وات
3,550
134,780,724,300 ریال
3,209,065 $
2
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
84089090
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار
33,460
18,947,608,730 ریال
451,134 $
3
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
84089090
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار
36,030
18,876,128,597 ریال
449,432 $
4
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
84089090
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار
35,950
16,703,527,673 ریال
397,703 $
5
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
84089090
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار
23,200
13,160,251,548 ریال
313,339 $
6
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
84089090
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار
24,540
12,661,922,927 ریال
301,474 $
7
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
84089090
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار
19,490
10,276,851,958 ریال
244,687 $
8
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
84089090
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار
16,190
8,507,569,716 ریال
202,561 $
9
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
84818082
شیرهای مسدود کننده وکنترلی ، به طور ویژه طراحی یا آمارده شده برای فرآیند جداسازی ایزوتوپی اورانیوم ، مقاوم در برابر خوردگی UF6 ، با قطر 40 تا 1500 میلیمتر
77
8,501,612,775 ریال
202,419 $
10
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
84089090
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار
15,230
8,384,754,312 ریال
199,637 $
11
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
85016200
ژنرا تورها با جريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت بيشترا ز75 کيلوولت آمپروحدا کثر375 کيلو ولت آمپر
23,435
4,062,685,908 ریال
96,731 $
12
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
84089090
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار
7,780
3,818,229,546 ریال
90,910 $
13
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
85016300
ژنرا تورها با جريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت بيشترا ز KVA 375 و حدا کثر KVA 750
22,655
3,530,299,590 ریال
84,055 $
14
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
85016300
ژنرا تورها با جريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت بيشترا ز KVA 375 و حدا کثر KVA 750
19,780
2,929,489,975 ریال
69,750 $
15
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
33011900
روغن هاي اسانسي (ا زجمله روغن هاي اسانسي كنسانتره وروغن هاي اسانس مطلق) مرکبات غير ازپرتقال و ليموترش
4,000
2,856,697,675 ریال
68,017 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
84089010
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار
3,850
1,664,934,345 ریال
39,641 $
17
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
85016300
ژنرا تورها با جريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت بيشترا ز KVA 375 و حدا کثر KVA 750
7,760
1,146,286,080 ریال
27,293 $
18
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
84089010
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار
2,750
1,129,084,248 ریال
26,883 $
19
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
85016300
ژنرا تورها با جريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت بيشترا ز KVA 375 و حدا کثر KVA 750
5,980
882,313,660 ریال
21,007 $
20
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
85016200
ژنرا تورها با جريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت بيشترا ز75 کيلوولت آمپروحدا کثر375 کيلو ولت آمپر
5,150
794,852,500 ریال
18,925 $
21
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
85016300
ژنرا تورها با جريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت بيشترا ز KVA 375 و حدا کثر KVA 750
3,690
622,150,530 ریال
14,813 $
22
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
84089010
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار
1,100
469,476,572 ریال
11,178 $
23
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
85016200
ژنرا تورها با جريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت بيشترا ز75 کيلوولت آمپروحدا کثر375 کيلو ولت آمپر
2,740
447,872,810 ریال
10,664 $
24
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
35052000
چسب ها بر اساس نشاسته يا فکول يا بر اساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته
1,888
316,768,601 ریال
7,542 $
25
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
84089010
ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار
550
236,272,248 ریال
5,626 $
26
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 1
انگلستان (بريتانيا)
85016300
ژنرا تورها با جريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت بيشترا ز KVA 375 و حدا کثر KVA 750
1,390
231,658,350 ریال
5,516 $
مجموع کل (ریال): 275,940,025,174
مجموع کل (دلار): 6,570,002