آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 21 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
84194090
سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه
1,425,928
108,025,423,998 ریال
2,572,034 $
2
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
29072300
4، 4ايزوپروپيليون دي فنل بيس آ، دي فنيلول پروپان) و املاح آن
1,199,074
68,884,447,966 ریال
1,640,106 $
3
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
73051100
لوله ا زآهن ياا زفولاد،جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC)ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز، بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406
1,097,212
62,411,511,609 ریال
1,485,988 $
4
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
73051100
لوله ا زآهن ياا زفولاد،جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC)ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز، بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406
1,068,785
57,847,661,250 ریال
1,377,325 $
5
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
29072300
4، 4ايزوپروپيليون دي فنل بيس آ، دي فنيلول پروپان) و املاح آن
803,437
50,821,120,926 ریال
1,210,027 $
6
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
84194090
سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه
471,482
34,648,817,069 ریال
824,972 $
7
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
73079300
لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن).
55,314
21,158,427,717 ریال
503,772 $
8
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
27101930
روغن ترانسفور ماتور
243,600
17,729,167,680 ریال
422,123 $
9
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
48,984
17,439,995,731 ریال
415,238 $
10
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
38160010
ککک س?مان نسوز
31,940
16,838,822,000 ریال
400,924 $
11
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
73061190
لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا
38,353
14,194,410,454 ریال
337,962 $
12
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
73079100
فلانج ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن).
59,279
11,974,794,699 ریال
285,114 $
13
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
73041100
لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel)
21,768
10,414,832,634 ریال
247,972 $
14
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
73041100
لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel)
23,301
8,411,416,718 ریال
200,272 $
15
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
73072300
لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن.
4,576
4,639,014,626 ریال
110,453 $
16
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
73041990
ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن
23,699
2,071,506,798 ریال
49,322 $
17
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
73061190
لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا
6,192
2,061,893,792 ریال
49,093 $
18
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
73072100
فلانج ا زفولادزنگ نزن
3,645
2,044,895,817 ریال
48,688 $
19
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
73041990
ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن
19,564
1,800,200,326 ریال
42,862 $
20
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
73061190
لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا
2,305
836,776,611 ریال
19,923 $
21
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
کره (جنوبي)
73051990
لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور در جاي ديگر
8,693
617,121,882 ریال
14,693 $
مجموع کل (ریال): 514,872,260,303
مجموع کل (دلار): 12,258,863