آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور چين گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 224 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72085110
محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر
44,789,272
2,080,356,824,088 ریال
49,532,305 $
2
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72085110
محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر
39,087,061
1,848,505,093,434 ریال
44,012,026 $
3
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72085110
محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر
36,373,655
1,669,814,520,056 ریال
39,757,489 $
4
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72085110
محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر
30,195,161
1,320,845,796,672 ریال
31,448,709 $
5
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72085110
محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر
22,406,208
1,106,367,934,368 ریال
26,342,094 $
6
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72085110
محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر
21,148,121
998,212,146,905 ریال
23,766,956 $
7
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72085110
محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر
26,678,475
943,949,661,459 ریال
22,474,992 $
8
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
27040090
ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر
47,997,000
815,588,901,272 ریال
19,418,783 $
9
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72085110
محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر
18,133,151
786,803,333,252 ریال
18,733,413 $
10
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
31043000
سولفات پتاسيم
39,375,000
783,373,893,750 ریال
18,651,759 $
11
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72085110
محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر
16,684,068
750,612,618,821 ریال
17,871,729 $
12
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
27040090
ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر
51,364,000
746,282,449,535 ریال
17,768,630 $
13
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
31031100
دارا? 35 درصد وزن? ?ا ب?شتر پنتا اکس?د د? فسفر (P2O5)
39,375,000
607,618,265,625 ریال
14,467,102 $
14
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
27040090
ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر
47,364,000
606,667,028,208 ریال
14,444,453 $
15
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72085110
محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر
10,961,760
507,147,843,364 ریال
12,074,949 $
16
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72085110
محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر
10,311,642
498,390,138,592 ریال
11,866,432 $
17
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
10,180,363
434,484,722,573 ریال
10,344,874 $
18
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
27040090
ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر
30,935,000
425,952,369,679 ریال
10,141,723 $
19
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
27040090
ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر
30,400,000
418,611,670,098 ریال
9,966,945 $
20
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
27040090
ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر
31,236,000
417,720,446,331 ریال
9,945,725 $
21
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
12,997,900
343,312,913,778 ریال
8,174,117 $
22
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
27040090
ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر
16,609,000
322,500,061,412 ریال
7,678,573 $
23
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
11,458,050
304,133,041,611 ریال
7,241,263 $
24
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
11,131,120
291,829,238,388 ریال
6,948,315 $
25
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
27040090
ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر
17,599,000
266,074,180,840 ریال
6,335,100 $
26
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
9,509,500
239,874,753,644 ریال
5,711,304 $
27
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72254010
محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر
10,137,940
236,391,415,950 ریال
5,628,367 $
28
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
519,845
216,714,644,860 ریال
5,159,872 $
29
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
27040090
ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر
15,735,000
215,636,422,650 ریال
5,134,201 $
30
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
27040090
ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر
16,166,000
215,088,949,169 ریال
5,121,165 $
31
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
27040090
ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر
16,166,000
214,393,431,145 ریال
5,104,606 $
32
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
73042300
ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز
2,739,376
202,296,742,007 ریال
4,816,589 $
33
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
27040090
ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر
15,873,000
198,153,544,853 ریال
4,717,942 $
34
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
8,268,000
196,526,422,944 ریال
4,679,201 $
35
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
8,387,430
194,881,514,430 ریال
4,640,036 $
36
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72085210
محصولات ازآهن يا فولادغير ممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي 600 mm يابيشتربه ضخامت 75/4 تا بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيش از1850 ميلي متر
5,009,211
183,334,375,000 ریال
4,365,104 $
37
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
6,038,760
163,527,784,213 ریال
3,893,519 $
38
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
29261000
اكريلونيتريل
2,989,469
150,324,254,092 ریال
3,579,149 $
39
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
73042300
ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز
1,649,200
143,183,570,460 ریال
3,409,133 $
40
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
73042300
ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز
1,627,187
138,958,286,752 ریال
3,308,531 $
41
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
27131200
کک نفت تکليس شده
9,850,000
138,597,361,712 ریال
3,299,937 $
42
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
9,896,760
131,817,391,590 ریال
3,138,509 $
43
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
5,410,000
126,298,000,232 ریال
3,007,095 $
44
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72085210
محصولات ازآهن يا فولادغير ممزوج تخت يا گرم نوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي 600 mm يابيشتربه ضخامت 75/4 تا بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيش از1850 ميلي متر
3,019,187
102,785,232,658 ریال
2,447,267 $
45
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
84799090
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو
269,530
97,282,500,000 ریال
2,316,250 $
46
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
6,568,670
91,167,507,274 ریال
2,170,655 $
47
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72091800
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm
2,368,475
82,519,315,974 ریال
1,964,746 $
48
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
69021000
محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم
865,376
81,816,753,230 ریال
1,948,018 $
49
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72091700
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر
2,848,055
75,600,789,946 ریال
1,800,019 $
50
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72091810
محصولات از آهن یا از فولاد غیر ممزوج، با پهنای 600 میلیمتر یا بیشتر به صورت تومار (Coil) فقط سرد نورد شده ، روکش نشده ، آبکاری نشده یا اندود نشده به ضخامت حداکثر از 0.25 میلیمتر
2,386,622
72,046,768,740 ریال
1,715,399 $
مجموع کل (ریال): 23,204,372,827,636
مجموع کل (دلار): 552,485,070