آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور هند گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 35 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
17011300
شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر
186,172,400
2,733,432,238,053 ریال
65,081,720 $
2
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
42,987,880
1,551,819,480,120 ریال
36,948,083 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
17011300
شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر
76,636,640
1,164,363,035,600 ریال
27,722,929 $
4
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
17011300
شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر
75,580,000
1,125,264,427,568 ریال
26,792,010 $
5
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
17011300
شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر
71,117,360
1,101,328,408,400 ریال
26,222,105 $
6
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
17011300
شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر
71,000,000
1,039,984,430,150 ریال
24,761,534 $
7
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
17011300
شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر
67,202,000
989,733,294,065 ریال
23,565,078 $
8
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
28182000
اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي
60,673,000
971,562,639,283 ریال
23,132,444 $
9
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
25,650,000
906,547,950,000 ریال
21,584,475 $
10
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
43,484,000
854,130,121,600 ریال
20,336,431 $
11
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
41,500,000
823,725,200,000 ریال
19,612,505 $
12
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
28182000
اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي
30,400,000
532,256,752,928 ریال
12,672,780 $
13
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
28182000
اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي
30,505,000
524,234,245,260 ریال
12,481,768 $
14
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
28182000
اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي
30,360,000
483,719,948,901 ریال
11,517,142 $
15
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
28182000
اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي
30,355,000
477,233,883,953 ریال
11,362,712 $
16
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
28182000
اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي
30,406,000
461,674,688,804 ریال
10,992,254 $
17
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
28182000
اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي
30,541,000
434,106,829,848 ریال
10,335,877 $
18
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
28182000
اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي
30,350,000
432,440,255,369 ریال
10,296,197 $
19
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
27011900
ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد
30,000,000
202,900,376,750 ریال
4,830,961 $
20
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
8,018,500
150,881,308,025 ریال
3,592,412 $
21
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
3,632,280
130,798,402,800 ریال
3,114,248 $
22
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
72023000
فروسيليکومنگنز.
2,352,000
110,188,194,480 ریال
2,623,528 $
23
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
2,492,000
97,541,836,090 ریال
2,322,425 $
24
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
72021990
فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد
700,000
39,925,423,300 ریال
950,605 $
25
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
72021990
فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد
588,000
33,537,355,572 ریال
798,508 $
26
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
72021990
فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد
504,000
28,746,304,776 ریال
684,436 $
27
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
504,000
19,727,562,355 ریال
469,704 $
28
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
24,000
19,208,235,634 ریال
457,339 $
29
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
28275990
سایر برمورها و اکسی برومورها به استثنای آمونیوم برومات غیر مذکور در جای دیگر
97,920
10,131,267,923 ریال
241,221 $
30
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
29103000
1كلرو 2، 3 اپواكسي پروپان (اپي كلر هيدرين)
136,014
8,060,689,520 ریال
191,921 $
31
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
72029100
فروتيتانيوم و فرو سيليكوتيتانيوم
20,000
3,645,396,000 ریال
86,795 $
32
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
29039100
كلروبنزن، اورتو دي كلرو بنزن و پارا دي كلرو بنزن
72,000
2,733,050,160 ریال
65,073 $
33
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
84212990
ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور
3,895
2,333,010,000 ریال
55,548 $
34
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
38029010
خاك رنگبر
60,000
666,000,000 ریال
15,857 $
35
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
29039100
كلروبنزن، اورتو دي كلرو بنزن و پارا دي كلرو بنزن
17,114
567,107,988 ریال
13,503 $
مجموع کل (ریال): 17,469,149,351,275
مجموع کل (دلار): 415,932,128