آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور هلند گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور هلند گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 21 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
12019010
دانه سویا تراریخته
143,000,000
2,959,085,415,000 ریال
70,454,415 $
2
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
10059010
ذرت دامي
213,327,135
2,670,938,103,570 ریال
63,593,764 $
3
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
10059010
ذرت دامي
143,000,000
1,535,952,394,427 ریال
36,570,295 $
4
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
10059010
ذرت دامي
142,308,463
1,502,834,791,027 ریال
35,781,781 $
5
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
10059010
ذرت دامي
140,153,162
1,474,231,652,488 ریال
35,100,754 $
6
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
12019010
دانه سویا تراریخته
71,595,695
1,460,226,005,400 ریال
34,767,286 $
7
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
10059010
ذرت دامي
142,307,688
1,451,498,315,608 ریال
34,559,484 $
8
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
71,500,000
1,388,622,235,000 ریال
33,062,434 $
9
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
10059010
ذرت دامي
135,807,780
1,374,017,614,718 ریال
32,714,705 $
10
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
71,500,000
1,321,214,895,000 ریال
31,457,498 $
11
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
73,494,270
1,303,688,397,593 ریال
31,040,200 $
12
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
69,775,000
1,249,695,369,000 ریال
29,754,652 $
13
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
64,318,670
1,201,729,065,500 ریال
28,612,597 $
14
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
65,045,000
1,077,715,774,740 ریال
25,659,899 $
15
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
12019010
دانه سویا تراریخته
40,000,000
968,098,800,000 ریال
23,049,971 $
16
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
10059010
ذرت دامي
71,500,000
876,067,692,500 ریال
20,858,755 $
17
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
61,633,000
715,137,806,812 ریال
17,027,091 $
18
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
10059010
ذرت دامي
67,250,000
695,562,360,629 ریال
16,561,009 $
19
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
10059010
ذرت دامي
65,764,690
661,059,836,178 ریال
15,739,520 $
20
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
10059010
ذرت دامي
64,446,225
640,155,352,070 ریال
15,241,794 $
21
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
84194090
سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه
176
9,957,739,800 ریال
237,089 $
مجموع کل (ریال): 26,537,489,617,060
مجموع کل (دلار): 631,844,993