آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور مالزي گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور مالزي گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 13 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
مالزي
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
16,714,225
598,547,264,634 ریال
14,251,125 $
2
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
مالزي
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
15,180,000
455,568,300,000 ریال
10,846,864 $
3
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
مالزي
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
11,000,000
386,339,235,000 ریال
9,198,553 $
4
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
مالزي
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
12,000,000
382,087,680,000 ریال
9,097,326 $
5
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
مالزي
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
8,999,809
283,455,104,325 ریال
6,748,931 $
6
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
مالزي
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
8,996,381
283,347,137,134 ریال
6,746,360 $
7
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
مالزي
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
6,000,000
206,252,370,000 ریال
4,910,771 $
8
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
مالزي
84195090
سا?ر
33,443
17,239,724,550 ریال
410,470 $
9
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
مالزي
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
19,694
16,139,012,526 ریال
384,262 $
10
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
مالزي
90221920
دستگاه هاي X-RAY براي بازرسي کالا به استثناي دستگاه هاي رديف 8705و90221910
7,300
11,134,867,725 ریال
265,116 $
11
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
مالزي
72029930
فرو سيليکو کلسيم (سيکليوکلسيم)
50,916
3,106,920,408 ریال
73,974 $
12
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
مالزي
39206990
سايرصفحه، ورق، غير مذکور ازپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غير مذكور
19,500
2,695,428,627 ریال
64,177 $
13
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
مالزي
39206990
سايرصفحه، ورق، غير مذکور ازپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غير مذكور
9,500
1,182,156,497 ریال
28,147 $
مجموع کل (ریال): 2,647,095,201,426
مجموع کل (دلار): 63,026,076