آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور عمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور عمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 21 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
10059010
ذرت دامي
147,474,673
1,515,839,493,503 ریال
36,091,417 $
2
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
10059010
ذرت دامي
79,261,000
806,873,544,495 ریال
19,211,275 $
3
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
10059010
ذرت دامي
60,716,780
723,964,845,350 ریال
17,237,258 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
10059010
ذرت دامي
55,473,000
701,357,620,425 ریال
16,698,991 $
5
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
27040090
ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر
31,844,000
622,268,695,928 ریال
14,815,921 $
6
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
12019010
دانه سویا تراریخته
26,000,000
521,417,736,686 ریال
12,414,708 $
7
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
10059010
ذرت دامي
46,413,853
496,473,726,821 ریال
11,820,803 $
8
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
27011900
ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد
46,000,000
415,507,834,283 ریال
9,893,044 $
9
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
12019010
دانه سویا تراریخته
20,000,000
404,509,930,402 ریال
9,631,189 $
10
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
27011900
ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد
45,018,000
402,306,963,873 ریال
9,578,737 $
11
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
10059010
ذرت دامي
36,100,000
367,957,287,343 ریال
8,760,888 $
12
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
27011900
ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد
49,500,000
363,211,329,348 ریال
8,647,889 $
13
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
27040090
ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر
23,375,000
312,130,809,913 ریال
7,431,686 $
14
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
27040090
ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر
23,375,000
312,130,809,913 ریال
7,431,686 $
15
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
10059010
ذرت دامي
30,985,992
308,081,059,602 ریال
7,335,263 $
16
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
10059010
ذرت دامي
25,230,140
254,924,325,354 ریال
6,069,627 $
17
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
27011900
ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد
26,500,000
239,368,643,591 ریال
5,699,253 $
18
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
27011900
ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد
26,564,000
237,391,314,385 ریال
5,652,174 $
19
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
12019010
دانه سویا تراریخته
10,000,000
211,549,567,355 ریال
5,036,894 $
20
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
27011900
ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد
23,065,000
169,241,804,304 ریال
4,029,567 $
21
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
10059010
ذرت دامي
931,000
11,290,373,606 ریال
268,818 $
مجموع کل (ریال): 9,397,797,716,480
مجموع کل (دلار): 223,757,088