آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور سويس گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور سويس گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 18 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
12019010
دانه سویا تراریخته
96,800,000
1,972,800,280,000 ریال
46,971,435 $
2
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
10059010
ذرت دامي
151,309,456
1,786,120,719,011 ریال
42,526,684 $
3
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
10059010
ذرت دامي
150,964,066
1,653,289,936,163 ریال
39,364,046 $
4
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
10059010
ذرت دامي
146,587,092
1,651,459,051,535 ریال
39,320,454 $
5
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
10059010
ذرت دامي
148,975,230
1,496,779,027,418 ریال
35,637,596 $
6
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
10059010
ذرت دامي
135,329,000
1,455,839,961,560 ریال
34,662,856 $
7
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
15071000
روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته
29,550,000
1,316,956,741,200 ریال
31,356,113 $
8
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
69,372,000
1,301,821,710,420 ریال
30,995,755 $
9
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
61,319,785
1,282,013,038,347 ریال
30,524,120 $
10
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
64,209,000
1,149,464,577,240 ریال
27,368,204 $
11
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
30,000,000
1,065,002,250,000 ریال
25,357,196 $
12
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
10059010
ذرت دامي
99,661,757
1,028,355,236,850 ریال
24,484,648 $
13
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
52,415,960
993,954,183,716 ریال
23,665,576 $
14
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
12019010
دانه سویا تراریخته
37,183,012
838,596,714,068 ریال
19,966,588 $
15
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
12019010
دانه سویا تراریخته
36,462,932
753,104,041,972 ریال
17,931,049 $
16
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
10059010
ذرت دامي
72,468,725
735,800,374,350 ریال
17,519,057 $
17
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
13,360,000
255,309,824,490 ریال
6,078,805 $
18
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
10059010
ذرت دامي
5,476,622
55,634,707,345 ریال
1,324,636 $
مجموع کل (ریال): 20,792,302,375,685
مجموع کل (دلار): 495,054,818