آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور سوريه گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور سوريه گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 6 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سوريه
25102000
فسفات کلسيم طبيعي، فسفات آلومينوکلسيک طبيعي وگل سفيد فسفاته آسياب شده
50,675,430
187,803,520,991 ریال
4,471,512 $
2
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سوريه
25102000
فسفات کلسيم طبيعي، فسفات آلومينوکلسيک طبيعي وگل سفيد فسفاته آسياب شده
22,270,000
86,384,181,982 ریال
2,056,766 $
3
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سوريه
25102000
فسفات کلسيم طبيعي، فسفات آلومينوکلسيک طبيعي وگل سفيد فسفاته آسياب شده
21,825,667
79,964,246,707 ریال
1,903,911 $
4
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سوريه
25102000
فسفات کلسيم طبيعي، فسفات آلومينوکلسيک طبيعي وگل سفيد فسفاته آسياب شده
19,680,000
76,346,082,288 ریال
1,817,764 $
5
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سوريه
25102000
فسفات کلسيم طبيعي، فسفات آلومينوکلسيک طبيعي وگل سفيد فسفاته آسياب شده
19,700,000
73,609,955,570 ریال
1,752,618 $
6
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سوريه
25102000
فسفات کلسيم طبيعي، فسفات آلومينوکلسيک طبيعي وگل سفيد فسفاته آسياب شده
15,603,000
58,126,035,174 ریال
1,383,953 $
مجموع کل (ریال): 562,234,022,712
مجموع کل (دلار): 13,386,524