آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور سنگاپور گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور سنگاپور گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 27 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
10059010
ذرت دامي
255,564,392
3,057,271,547,253 ریال
72,792,180 $
2
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
12019010
دانه سویا تراریخته
66,000,000
1,624,891,620,000 ریال
38,687,896 $
3
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
10059010
ذرت دامي
118,498,519
1,561,951,181,769 ریال
37,189,314 $
4
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
10059010
ذرت دامي
134,359,185
1,447,141,145,025 ریال
34,455,742 $
5
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
46,690,349
1,434,163,055,570 ریال
34,146,739 $
6
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
39,329,372
1,393,798,309,843 ریال
33,185,674 $
7
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
10059010
ذرت دامي
103,240,500
1,077,191,176,323 ریال
25,647,409 $
8
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
53,482,650
1,026,034,992,906 ریال
24,429,405 $
9
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
10059010
ذرت دامي
100,000,000
1,001,785,131,000 ریال
23,852,027 $
10
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
26,135,983
854,692,644,946 ریال
20,349,825 $
11
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
10059010
ذرت دامي
66,918,945
819,937,446,562 ریال
19,522,320 $
12
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
10059010
ذرت دامي
68,573,050
788,232,821,638 ریال
18,767,448 $
13
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
66,269,369
732,379,396,184 ریال
17,437,605 $
14
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
19,493,407
587,569,972,562 ریال
13,989,761 $
15
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
10059010
ذرت دامي
55,600,000
553,023,620,800 ریال
13,167,229 $
16
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
15,386,037
491,491,196,603 ریال
11,702,171 $
17
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
10,396,521
403,437,675,208 ریال
9,605,659 $
18
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
11,696,336
381,125,825,520 ریال
9,074,424 $
19
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
5,750,113
185,712,247,467 ریال
4,421,720 $
20
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
10059010
ذرت دامي
16,039,040
167,444,401,870 ریال
3,986,771 $
21
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
10059010
ذرت دامي
12,150,000
152,052,549,250 ریال
3,620,299 $
22
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
8,072,860
150,294,138,684 ریال
3,578,432 $
23
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
10039000
جو به استثناي بذر
9,000,000
109,646,838,000 ریال
2,610,639 $
24
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
10039000
جو به استثناي بذر
8,064,262
108,479,916,860 ریال
2,582,855 $
25
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
999,895
30,510,043,278 ریال
726,430 $
26
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
1,000,000
30,114,952,643 ریال
717,023 $
27
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
827,000
15,437,803,774 ریال
367,567 $
مجموع کل (ریال): 20,185,811,651,538
مجموع کل (دلار): 480,614,564