آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 54 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
266,192,123
3,044,141,513,177 ریال
72,479,560 $
2
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
153,674,335
2,889,308,935,299 ریال
68,793,070 $
3
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
133,049,846
2,742,312,660,278 ریال
65,293,159 $
4
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
129,150,000
2,175,305,479,200 ریال
51,792,988 $
5
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
173,381,431
2,055,866,212,126 ریال
48,949,196 $
6
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10059010
ذرت دامي
199,381,179
2,015,679,814,306 ریال
47,992,377 $
7
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
108,051,266
1,938,890,767,517 ریال
46,164,066 $
8
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10059010
ذرت دامي
176,742,507
1,707,587,740,199 ریال
40,656,851 $
9
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
29,887,180
1,653,953,074,287 ریال
39,379,835 $
10
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10059010
ذرت دامي
167,222,717
1,612,271,269,034 ریال
38,387,411 $
11
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
12019010
دانه سویا تراریخته
79,624,000
1,585,078,129,848 ریال
37,739,955 $
12
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10019920
گندم معمولي
141,401,341
1,584,345,465,369 ریال
37,722,511 $
13
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
12019010
دانه سویا تراریخته
66,000,000
1,441,051,260,000 ریال
34,310,744 $
14
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
15071000
روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته
44,018,360
1,425,061,485,947 ریال
33,930,035 $
15
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10059010
ذرت دامي
145,052,000
1,407,593,417,900 ریال
33,514,129 $
16
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10059010
ذرت دامي
127,400,895
1,281,132,827,858 ریال
30,503,163 $
17
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
92,918,700
1,099,176,729,202 ریال
26,170,875 $
18
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
49,291,544
919,340,190,416 ریال
21,889,052 $
19
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
29,997,509
838,283,988,706 ریال
19,959,143 $
20
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
40,000,000
815,977,440,000 ریال
19,428,034 $
21
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
81,992,000
814,380,315,280 ریال
19,390,008 $
22
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10019920
گندم معمولي
71,499,990
767,668,437,378 ریال
18,277,820 $
23
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10059010
ذرت دامي
57,804,053
726,538,564,373 ریال
17,298,537 $
24
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10059010
ذرت دامي
66,875,657
706,933,809,487 ریال
16,831,757 $
25
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
38,457,000
703,927,311,390 ریال
16,760,174 $
26
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
27,543,000
485,454,188,760 ریال
11,558,433 $
27
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
15071000
روغن خام سويا، حتي صمغ گرفته
12,471,720
430,311,399,716 ریال
10,245,510 $
28
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
20,228,023
419,104,813,097 ریال
9,978,686 $
29
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
30,799,899
376,861,355,218 ریال
8,972,889 $
30
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10059010
ذرت دامي
31,532,573
333,659,030,504 ریال
7,944,263 $
31
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
12019010
دانه سویا تراریخته
11,090,686
226,555,141,731 ریال
5,394,170 $
32
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10059010
ذرت دامي
20,000,000
199,569,120,000 ریال
4,751,646 $
33
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
9,649,975
178,130,239,755 ریال
4,241,196 $
34
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
15141100
روغن خام
2,980,180
165,794,863,850 ریال
3,947,497 $
35
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10059010
ذرت دامي
16,513,100
158,788,433,882 ریال
3,780,677 $
36
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
4,000,000
120,459,811,493 ریال
2,868,091 $
37
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
9,806,326
100,433,841,247 ریال
2,391,282 $
38
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
85362090
ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
10,000
65,832,701,527 ریال
1,567,445 $
39
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
2,000,000
61,026,493,980 ریال
1,453,012 $
40
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
29011000
هيدروکربورهاي غيرحلقوي، ا شباع شده
1,000,000
49,050,000,000 ریال
1,167,857 $
41
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
1,499,630
44,143,004,620 ریال
1,051,024 $
42
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
1,327,776
23,951,936,592 ریال
570,284 $
43
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
800,000
21,908,749,120 ریال
521,637 $
44
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
823
16,586,494,380 ریال
394,917 $
45
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
821
16,514,816,450 ریال
393,210 $
46
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
48221000
قرقره، ماسوره، دوک تكيه گاه هاي و همانند ازخميرکاغذ، کاغذ يا مقوا، براي پيچيدن نخهاي نسجي
178,605
11,765,591,145 ریال
280,133 $
47
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
250,000
8,073,781,173 ریال
192,233 $
48
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
73110090
ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور
25,200
7,011,777,770 ریال
166,947 $
49
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
381,663
6,644,060,809 ریال
158,192 $
50
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
150,000
4,910,085,177 ریال
116,907 $
مجموع کل (ریال): 41,484,348,570,573
مجموع کل (دلار): 987,722,588