آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور تايلند گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور تايلند گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 29 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
38,077,502
534,336,318,553 ریال
12,722,293 $
2
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
28,129,350
390,602,463,241 ریال
9,300,059 $
3
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
20,905,655
287,599,013,957 ریال
6,847,596 $
4
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
20,549,406
278,595,330,030 ریال
6,633,222 $
5
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
19,264,168
271,260,236,071 ریال
6,458,577 $
6
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
17,219,329
253,610,181,350 ریال
6,038,338 $
7
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
15,684,718
240,470,005,126 ریال
5,725,476 $
8
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
16,045,919
214,149,746,180 ریال
5,098,803 $
9
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
14,619,668
201,723,999,426 ریال
4,802,952 $
10
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
13,044,221
176,064,896,868 ریال
4,192,021 $
11
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
9,113,559
125,123,033,267 ریال
2,979,120 $
12
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
29072300
4، 4ايزوپروپيليون دي فنل بيس آ، دي فنيلول پروپان) و املاح آن
1,555,142
89,900,779,866 ریال
2,140,495 $
13
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
5,420,500
72,697,575,124 ریال
1,730,895 $
14
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111210
تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده
3,598,648
48,540,457,596 ریال
1,155,725 $
15
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111210
تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده
3,331,752
41,472,307,744 ریال
987,436 $
16
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111210
تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده
3,060,650
41,014,978,225 ریال
976,547 $
17
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111210
تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده
3,315,357
37,863,246,651 ریال
901,506 $
18
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44101110
تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور
3,298,711
36,323,422,407 ریال
864,843 $
19
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111310
تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي بيش از5 ميلمترليكن نه بيش از9 ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده
1,423,655
18,557,674,703 ریال
441,849 $
20
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44101110
تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور
1,331,672
14,494,234,763 ریال
345,101 $
21
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111210
تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده
1,079,559
12,629,556,805 ریال
300,704 $
22
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111210
تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده
840,269
9,846,816,790 ریال
234,448 $
23
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44101110
تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور
665,836
7,247,117,382 ریال
172,550 $
24
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44101110
تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور
636,887
6,882,152,533 ریال
163,861 $
25
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44101110
تخته ازخرده رير چوب خواه با رزين يا ساير مواد چسباننده آلي متراك شده يا نشده، كارنشده يا فقط سمباده خور
524,102
5,835,157,400 ریال
138,932 $
26
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111310
تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي بيش از5 ميلمترليكن نه بيش از9 ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده
244,401
3,397,727,749 ریال
80,898 $
27
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111210
تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده
205,747
2,513,418,809 ریال
59,843 $
28
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111310
تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي بيش از5 ميلمترليكن نه بيش از9 ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده
158,490
2,244,283,477 ریال
53,435 $
29
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
تايلند
44111210
تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده
29,199
352,582,695 ریال
8,395 $
مجموع کل (ریال): 3,425,348,714,788
مجموع کل (دلار): 81,555,920