آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور برزيل گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور برزيل گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 9 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
برزيل
10059010
ذرت دامي
212,002,860
2,242,598,686,430 ریال
53,395,207 $
2
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
برزيل
10059010
ذرت دامي
84,851,820
876,594,771,592 ریال
20,871,304 $
3
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
برزيل
10059010
ذرت دامي
63,003,260
727,243,480,017 ریال
17,315,321 $
4
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
برزيل
10059010
ذرت دامي
48,000,000
506,243,142,000 ریال
12,053,408 $
5
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
برزيل
10059010
ذرت دامي
46,003,960
473,389,375,192 ریال
11,271,176 $
6
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
برزيل
10059010
ذرت دامي
35,021,760
372,030,132,737 ریال
8,857,860 $
7
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
برزيل
10059010
ذرت دامي
30,000,000
318,684,840,000 ریال
7,587,734 $
8
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
برزيل
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
10,000,000
182,070,000,000 ریال
4,335,000 $
9
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
برزيل
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
10,000,000
182,070,000,000 ریال
4,335,000 $
مجموع کل (ریال): 5,880,924,427,968
مجموع کل (دلار): 140,022,010