آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اوکراين گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور اوکراين گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 12 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اوکراين
10059010
ذرت دامي
117,352,002
1,184,512,428,755 ریال
28,202,677 $
2
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اوکراين
10059010
ذرت دامي
44,942,950
446,690,496,855 ریال
10,635,488 $
3
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اوکراين
10059010
ذرت دامي
20,057,050
200,909,103,118 ریال
4,783,550 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اوکراين
10059010
ذرت دامي
12,647,998
137,179,378,627 ریال
3,266,176 $
5
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اوکراين
73041990
ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن
161,640
23,090,105,000 ریال
549,764 $
6
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اوکراين
73061990
ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغير از 73069100
92,447
22,961,523,625 ریال
546,703 $
7
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اوکراين
73041990
ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن
95,355
15,780,306,925 ریال
375,722 $
8
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اوکراين
73063090
ساير لوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرآلياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر
58,178
11,559,968,600 ریال
275,237 $
9
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اوکراين
73063090
ساير لوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرآلياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر
19,329
2,880,504,225 ریال
68,583 $
10
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اوکراين
73061990
ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغير از 73069100
5,569
2,812,091,000 ریال
66,955 $
11
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اوکراين
73041100
لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel)
2,694
1,142,895,700 ریال
27,212 $
12
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اوکراين
73061990
ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغير از 73069100
3,760
1,120,668,000 ریال
26,683 $
مجموع کل (ریال): 2,050,639,470,430
مجموع کل (دلار): 48,824,750