آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 32 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
377,812,842
3,931,574,800,827 ریال
93,608,924 $
2
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
301,990,994
3,044,506,239,772 ریال
72,488,244 $
3
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
104,202,665
1,980,954,618,567 ریال
47,165,586 $
4
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
12019010
دانه سویا تراریخته
77,600,004
1,894,514,321,250 ریال
45,107,484 $
5
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
136,732,930
1,686,800,632,815 ریال
40,161,920 $
6
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
86,522,790
1,672,960,706,582 ریال
39,832,398 $
7
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
139,280,475
1,489,798,611,607 ریال
35,471,396 $
8
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
12019010
دانه سویا تراریخته
69,300,000
1,400,022,162,000 ریال
33,333,861 $
9
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
69,404,000
1,290,387,793,253 ریال
30,723,519 $
10
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
81,901,387
1,034,179,101,308 ریال
24,623,312 $
11
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
54,919,000
1,026,176,717,427 ریال
24,432,779 $
12
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
71,499,475
998,100,496,998 ریال
23,764,298 $
13
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
60,801,017
993,819,375,312 ریال
23,662,366 $
14
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
17011300
شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر
62,750,000
987,609,137,109 ریال
23,514,503 $
15
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10019990
سایر مخلوط گندم غیر مذکور در جای دیگر
68,737,963
905,373,624,836 ریال
21,556,515 $
16
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10019920
گندم معمولي
68,377,855
848,023,388,638 ریال
20,191,033 $
17
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10019990
سایر مخلوط گندم غیر مذکور در جای دیگر
65,900,000
842,614,797,600 ریال
20,062,257 $
18
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
12019010
دانه سویا تراریخته
39,300,000
807,788,718,565 ریال
19,233,065 $
19
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
66,302,365
744,693,080,234 ریال
17,730,788 $
20
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
12019010
دانه سویا تراریخته
35,386,686
721,881,262,976 ریال
17,187,649 $
21
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
65,271,972
667,868,092,192 ریال
15,901,621 $
22
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10039000
جو به استثناي بذر
62,630,000
640,811,621,520 ریال
15,257,420 $
23
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
61,102,990
623,233,255,624 ریال
14,838,887 $
24
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
58,279,280
613,538,454,636 ریال
14,608,058 $
25
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
12019010
دانه سویا تراریخته
30,000,000
596,532,262,750 ریال
14,203,149 $
26
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
27,879,850
501,887,483,730 ریال
11,949,702 $
27
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
27,879,850
492,302,391,300 ریال
11,721,486 $
28
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
30,322,991
302,576,631,775 ریال
7,204,206 $
29
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
12019010
دانه سویا تراریخته
10,000,000
247,595,544,851 ریال
5,895,132 $
30
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
17,690,000
180,218,219,440 ریال
4,290,910 $
31
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
12019010
دانه سویا تراریخته
7,409,314
148,604,406,420 ریال
3,538,200 $
32
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
574,560
7,087,060,071 ریال
168,740 $
مجموع کل (ریال): 33,324,035,011,985
مجموع کل (دلار): 793,429,408