آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اندونزي گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور اندونزي گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 13 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اندونزي
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
5,781,134
78,398,179,447 ریال
1,866,623 $
2
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اندونزي
44111210
تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده
4,253,053
55,776,232,150 ریال
1,328,006 $
3
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اندونزي
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
3,768,674
54,009,127,296 ریال
1,285,932 $
4
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اندونزي
44111210
تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده
4,248,324
51,994,575,744 ریال
1,237,966 $
5
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اندونزي
44111210
تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده
3,225,380
41,239,522,413 ریال
981,893 $
6
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اندونزي
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
3,107,302
40,151,231,398 ریال
955,982 $
7
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اندونزي
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
1,000,084
32,297,836,145 ریال
768,996 $
8
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اندونزي
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
2,113,180
23,712,264,987 ریال
564,578 $
9
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اندونزي
44111210
تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده
1,690,544
21,928,940,379 ریال
522,118 $
10
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اندونزي
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
1,646,422
21,877,656,000 ریال
520,897 $
11
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اندونزي
44111310
تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي بيش از5 ميلمترليكن نه بيش از9 ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده
566,514
7,460,510,022 ریال
177,631 $
12
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اندونزي
44119210
ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
426,344
6,619,913,030 ریال
157,617 $
13
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اندونزي
44111310
تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي بيش از5 ميلمترليكن نه بيش از9 ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده
356,848
4,847,466,428 ریال
115,416 $
مجموع کل (ریال): 440,313,455,439
مجموع کل (دلار): 10,483,655