آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 318 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
213,645,198
2,685,177,701,495 ریال
63,932,802 $
2
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
12019010
دانه سویا تراریخته
123,566,330
2,499,690,589,552 ریال
59,516,443 $
3
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
172,013,809
1,919,980,726,424 ریال
45,713,827 $
4
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
12019010
دانه سویا تراریخته
72,650,034
1,818,069,358,264 ریال
43,287,366 $
5
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
123,440,115
1,556,049,747,569 ریال
37,048,804 $
6
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
146,315,121
1,490,625,268,128 ریال
35,491,078 $
7
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
12019010
دانه سویا تراریخته
68,200,002
1,446,730,237,000 ریال
34,445,958 $
8
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
12019010
دانه سویا تراریخته
55,345,692
1,367,096,775,660 ریال
32,549,923 $
9
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
12019010
دانه سویا تراریخته
58,680,980
1,184,563,968,824 ریال
28,203,904 $
10
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
119,588,808
1,178,108,644,220 ریال
28,050,206 $
11
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
84,318,531
842,554,505,216 ریال
20,060,822 $
12
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
77,948,748
823,176,098,751 ریال
19,599,431 $
13
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
71,498,820
821,863,935,822 ریال
19,568,189 $
14
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
27040090
ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر
32,700,000
694,681,098,547 ریال
16,540,026 $
15
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
60,999,815
622,753,089,573 ریال
14,827,455 $
16
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
29,646,410
557,088,141,827 ریال
13,264,003 $
17
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
17011300
شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر
30,291,942
471,971,236,331 ریال
11,237,410 $
18
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
24,000,000
419,033,592,000 ریال
9,976,990 $
19
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
17011300
شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر
24,500,000
417,766,772,500 ریال
9,946,828 $
20
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
17011300
شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر
26,000,000
411,661,692,000 ریال
9,801,469 $
21
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
13,189,205
394,820,238,483 ریال
9,400,482 $
22
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
84143090
سايرکمپرسورها با کاربرد درتجهيزات مولد سرماغير مذکور در جاي ديگر
174,429
368,703,435,627 ریال
8,778,653 $
23
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
10,184,315
315,600,800,578 ریال
7,514,305 $
24
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
21,873,206
304,388,823,813 ریال
7,247,353 $
25
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
17011300
شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر
17,177,480
290,209,697,050 ریال
6,909,755 $
26
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
12019010
دانه سویا تراریخته
14,000,000
281,547,000,000 ریال
6,703,500 $
27
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
17011300
شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر
15,783,520
273,758,926,900 ریال
6,518,070 $
28
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
12019000
لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده
12,310,950
238,644,137,810 ریال
5,682,003 $
29
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
17,768,996
236,258,222,615 ریال
5,625,196 $
30
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
22,900,000
235,616,863,400 ریال
5,609,925 $
31
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
17011300
شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر
14,800,000
235,485,159,556 ریال
5,606,790 $
32
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
18,004,685
232,286,216,950 ریال
5,530,624 $
33
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
12019010
دانه سویا تراریخته
9,241,995
228,762,133,248 ریال
5,446,717 $
34
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
11,553,175
214,832,917,908 ریال
5,115,069 $
35
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
15,684,212
214,624,640,794 ریال
5,110,110 $
36
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
29261000
اكريلونيتريل
3,011,383
210,127,961,794 ریال
5,003,047 $
37
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
15,499,472
204,851,669,516 ریال
4,877,421 $
38
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
72021100
فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن
3,640,000
184,423,912,400 ریال
4,391,046 $
39
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
27101940
روغن پايه معدني
4,367,998
170,297,309,604 ریال
4,054,698 $
40
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
84194090
سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه
89,388
166,465,731,368 ریال
3,963,470 $
41
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
29022000
بنزن
6,087,458
151,899,194,870 ریال
3,616,647 $
42
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
29261000
اكريلونيتريل
2,700,408
142,816,411,425 ریال
3,400,391 $
43
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
27101940
روغن پايه معدني
4,067,717
137,825,296,961 ریال
3,281,555 $
44
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
44111410
تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
10,180,645
136,753,581,440 ریال
3,256,038 $
45
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
84194090
سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه
111,156
132,916,821,058 ریال
3,164,686 $
46
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
12019090
لوبیا سویا حتی به صورت خرد شده
6,622,065
127,095,174,484 ریال
3,026,076 $
47
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
84194090
سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه
237,288
123,172,711,281 ریال
1,353,817 $
48
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
29022000
بنزن
3,884,053
110,792,689,392 ریال
2,637,921 $
49
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
29261000
اكريلونيتريل
2,098,000
109,788,324,076 ریال
2,614,008 $
50
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
84194090
سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه
16,295
85,783,582,136 ریال
2,042,466 $
مجموع کل (ریال): 29,489,192,766,240
مجموع کل (دلار): 700,544,773