آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور اتريش گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور اتريش گمرک منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) 8 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اتريش
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
65,509,060
1,058,876,916,245 ریال
25,211,355 $
2
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اتريش
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
44,650,000
946,023,530,176 ریال
22,524,370 $
3
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اتريش
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
45,150,000
781,588,438,932 ریال
18,609,249 $
4
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اتريش
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
43,802,120
757,544,636,941 ریال
18,036,777 $
5
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اتريش
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
43,050,000
735,870,986,235 ریال
17,520,738 $
6
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اتريش
10059010
ذرت دامي
68,223,689
708,326,075,599 ریال
16,864,907 $
7
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اتريش
10059010
ذرت دامي
63,832,828
580,253,417,346 ریال
13,815,558 $
8
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اتريش
38123990
ساير
1,000
263,785,950 ریال
6,281 $
مجموع کل (ریال): 5,568,747,787,424
مجموع کل (دلار): 132,589,235