آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور عمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آبادآمار کل واردات از کشور عمان گمرک منطقه ويژه اقتصادي امير آباد 5 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
عمان
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
2,910,350
63,176,044,280 ریال
1,504,192 $
2
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
عمان
10039000
جو به استثناي بذر
3,280,000
33,140,988,800 ریال
789,071 $
3
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
عمان
10059010
ذرت دامي
2,842,114
29,802,907,179 ریال
709,593 $
4
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
عمان
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
500,000
15,888,574,000 ریال
378,299 $
5
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد
عمان
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
400,000
12,721,748,000 ریال
302,899 $
مجموع کل (ریال): 154,730,262,259
مجموع کل (دلار): 3,684,054