آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک منطقه آزاد تجاري حسن رود انزليآمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي 9 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
انگلستان (بريتانيا)
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
5,200,989
233,526,758,054 ریال
5,560,161 $
2
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
انگلستان (بريتانيا)
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
4,982,126
181,990,477,228 ریال
4,333,107 $
3
5 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
انگلستان (بريتانيا)
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
4,999,600
171,490,963,467 ریال
4,083,118 $
4
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
انگلستان (بريتانيا)
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
3,204,800
161,979,339,782 ریال
3,856,651 $
5
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
انگلستان (بريتانيا)
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
5,025,905
158,493,668,972 ریال
3,773,659 $
6
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
انگلستان (بريتانيا)
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
2,000,000
107,210,450,610 ریال
2,552,630 $
7
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
4,949,037
49,117,549,327 ریال
1,169,465 $
8
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
انگلستان (بريتانيا)
10039000
جو به استثناي بذر
1,890,270
18,701,318,195 ریال
445,269 $
9
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
انگلستان (بريتانيا)
10059010
ذرت دامي
459,960
4,571,568,198 ریال
108,847 $
مجموع کل (ریال): 1,087,082,093,833
مجموع کل (دلار): 25,882,907