آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک مشهدآمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک مشهد 120 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84139100
اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات
12,647
20,959,049,555 ریال
499,025 $
2
10 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84139100
اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات
10,251
15,452,628,955 ریال
367,920 $
3
11 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84139100
اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات
9,990
14,475,267,280 ریال
344,649 $
4
3 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84139100
اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات
7,995
12,570,647,435 ریال
299,301 $
5
6 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84139100
اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات
13,236
12,102,157,529 ریال
288,147 $
6
10 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
10,960
10,993,170,281 ریال
261,742 $
7
2 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84139100
اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات
6,949
10,400,043,350 ریال
247,620 $
8
3 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84821000
بلبرينگ.
12,333
9,859,980,144 ریال
234,761 $
9
5 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84139100
اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات
5,963
9,252,700,540 ریال
220,302 $
10
7 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84139100
اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات
5,022
8,811,385,580 ریال
209,795 $
11
10 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
6,475
8,379,518,719 ریال
199,512 $
12
4 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84139100
اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات
12,571
8,363,381,829 ریال
199,128 $
13
6 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
6,665
6,044,657,687 ریال
143,920 $
14
12 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84139100
اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات
3,223
4,815,015,600 ریال
114,643 $
15
3 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
3,672
4,710,727,635 ریال
112,160 $
16
3 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
3,380
4,635,364,572 ریال
110,366 $
17
7 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
2,989
3,758,320,356 ریال
89,484 $
18
1 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84139100
اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات
2,409
3,349,644,900 ریال
79,753 $
19
8 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84821000
بلبرينگ.
3,972
2,761,610,400 ریال
65,753 $
20
9 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
1,706
2,529,436,634 ریال
60,225 $
21
4 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
32041190
ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ
3,325
2,266,399,940 ریال
53,962 $
22
12 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
7,000
2,249,572,180 ریال
53,561 $
23
12 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84821000
بلبرينگ.
3,141
2,229,872,400 ریال
53,092 $
24
10 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84821000
بلبرينگ.
3,076
2,204,837,100 ریال
52,496 $
25
6 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
1,298
1,935,823,422 ریال
46,091 $
26
9 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
1,491
1,808,788,675 ریال
43,066 $
27
2 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84821000
بلبرينگ.
2,563
1,641,069,000 ریال
39,073 $
28
10 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
39269099
ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت
1,313
1,513,789,770 ریال
36,043 $
29
11 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84834090
ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي
23,596
1,479,632,678 ریال
35,229 $
30
10 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
85361090
ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت، غير مذكور در جاي ديگر
391
1,465,207,693 ریال
34,886 $
31
12 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
888
1,427,357,948 ریال
33,985 $
32
12 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
1,136
1,415,462,326 ریال
33,701 $
33
7 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
39191090
صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر
6,286
1,408,120,906 ریال
33,527 $
34
4 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
40025900
کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (به استثناي لاتکس)
18,900
1,388,118,060 ریال
33,050 $
35
6 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84821000
بلبرينگ.
1,987
1,383,634,800 ریال
32,944 $
36
11 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84821000
بلبرينگ.
1,923
1,377,720,000 ریال
32,803 $
37
11 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
40169300
درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي
583
1,355,119,500 ریال
32,265 $
38
4 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
39191090
صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر
6,286
1,342,515,861 ریال
31,965 $
39
10 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84834090
ساير چرخ دنده و مجموعه چرخ دنده ها، غير ازچرخهاي دندانه دار،چرخك زنجير خور و ساير آلات انتقال، پيچ ساچمه دار يا غلتك دار، جعبه دنده و ساير تغيير دهنده هاي سرعت، همچينين گشتاور پيچشي
19,080
1,277,217,800 ریال
30,410 $
40
12 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84804100
قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي فلزات يا کربورهاي فلزي.
821
1,217,376,000 ریال
28,985 $
41
4 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
2,062
1,213,021,463 ریال
28,881 $
42
9 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
39204390
صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم
6,300
1,174,962,775 ریال
27,975 $
43
7 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
39204390
صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم
6,250
1,168,176,960 ریال
27,814 $
44
10 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
39204390
صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم
6,048
1,157,934,012 ریال
27,570 $
45
10 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
73181590
ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده
9,998
1,151,216,880 ریال
27,410 $
46
11 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
39204390
صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم
6,048
1,148,436,312 ریال
27,344 $
47
10 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
32041190
ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ
2,000
1,114,516,800 ریال
26,536 $
48
9 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84821000
بلبرينگ.
1,481
1,031,253,300 ریال
24,554 $
49
8 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
972
1,000,215,320 ریال
23,815 $
50
7 / 1399
مشهد
کره (جنوبي)
84821000
بلبرينگ.
1,346
933,228,900 ریال
22,220 $
مجموع کل (ریال): 217,705,307,762
مجموع کل (دلار): 5,183,459