آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور کرواسي (Hrvatska) گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور کرواسي (Hrvatska) گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 10 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کرواسي (Hrvatska)
30023010
واكسن هاي توليد مشابه داخل
5,517
39,799,702,381 ریال
947,612 $
2
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کرواسي (Hrvatska)
30023010
واكسن هاي توليد مشابه داخل
4,001
31,839,142,992 ریال
758,075 $
3
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کرواسي (Hrvatska)
30023010
واكسن هاي توليد مشابه داخل
2,404
25,645,798,212 ریال
610,614 $
4
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کرواسي (Hrvatska)
90183290
ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر
34
17,749,642,960 ریال
422,611 $
5
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کرواسي (Hrvatska)
90183290
ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر
34
14,839,250,960 ریال
353,315 $
6
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کرواسي (Hrvatska)
30023010
واكسن هاي توليد مشابه داخل
1,931
14,603,090,112 ریال
347,693 $
7
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کرواسي (Hrvatska)
90183290
ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر
37
12,691,471,010 ریال
302,178 $
8
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کرواسي (Hrvatska)
30023010
واكسن هاي توليد مشابه داخل
1,308
10,321,515,624 ریال
245,750 $
9
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کرواسي (Hrvatska)
30023010
واكسن هاي توليد مشابه داخل
553
4,661,184,823 ریال
110,981 $
10
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کرواسي (Hrvatska)
30061090
ساير نخ هاي جراحي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموادا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غير مذکور
12
2,317,400,000 ریال
55,176 $
مجموع کل (ریال): 174,468,199,074
مجموع کل (دلار): 4,154,005