آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور چين گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 7065 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85171210
گوشي تلفن همراه
34,812
456,845,852,684 ریال
10,877,282 $
2
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85176230
سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر
11,790
415,286,126,036 ریال
9,887,765 $
3
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
29389000
ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند
527
407,887,809,768 ریال
9,711,615 $
4
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
63079010
ماسک مخصوص جرا حان
64,648
384,993,314,190 ریال
9,166,507 $
5
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85171210
گوشي تلفن همراه
16,808
319,252,714,166 ریال
7,601,255 $
6
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85171210
گوشي تلفن همراه
25,701
319,134,102,212 ریال
7,598,431 $
7
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85171210
گوشي تلفن همراه
21,166
315,804,320,188 ریال
7,519,150 $
8
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85171210
گوشي تلفن همراه
23,059
277,516,877,210 ریال
6,607,545 $
9
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85171210
گوشي تلفن همراه
23,836
275,357,715,806 ریال
6,556,136 $
10
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
62101000
لباس دوخته و مهيا از پارچه هاي مشمول شماره 5602 يا 5603
67,157
238,818,396,620 ریال
5,686,152 $
11
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85171210
گوشي تلفن همراه
5,355
236,220,104,051 ریال
5,624,288 $
12
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85069000
اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها
7,471
232,554,648,100 ریال
5,537,015 $
13
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85171210
گوشي تلفن همراه
8,408
194,349,036,849 ریال
4,627,358 $
14
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
84812010
مدولاتور سیستم ترمز ABS
102,571
189,671,441,471 ریال
4,515,987 $
15
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85171210
گوشي تلفن همراه
9,414
188,361,608,422 ریال
4,484,800 $
16
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
69091920
هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating)
23,256
182,566,425,969 ریال
4,346,820 $
17
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85171210
گوشي تلفن همراه
12,250
182,350,048,807 ریال
4,341,668 $
18
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
84812010
مدولاتور سیستم ترمز ABS
97,790
180,502,348,825 ریال
4,297,675 $
19
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
3,098
177,794,900,239 ریال
4,233,212 $
20
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
84812000
شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي.
95,782
174,209,598,651 ریال
4,147,848 $
21
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
84812010
مدولاتور سیستم ترمز ABS
90,282
167,445,627,992 ریال
3,986,801 $
22
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85177010
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي
38,554
162,560,809,739 ریال
3,870,495 $
23
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
84812010
مدولاتور سیستم ترمز ABS
89,172
161,783,912,297 ریال
3,851,998 $
24
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
98870315
با ساخت داخل 60 درصد و ب?شتر به­استثنا? لاست?ک
53,606
160,581,863,439 ریال
3,823,378 $
25
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
63079010
ماسک مخصوص جرا حان
25,908
159,466,350,125 ریال
3,796,818 $
26
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85429000
اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك
5,693
153,561,618,697 ریال
3,656,229 $
27
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
2,491
152,798,401,080 ریال
3,638,057 $
28
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85177010
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي
36,865
152,054,669,796 ریال
3,620,349 $
29
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
29389000
ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند
149
148,117,200,000 ریال
3,526,600 $
30
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
90200000
ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض.
23,593
146,355,063,904 ریال
3,484,644 $
31
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
69091920
هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating)
18,947
137,885,800,159 ریال
3,282,995 $
32
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
3,924
136,392,033,049 ریال
3,247,429 $
33
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
98870315
با ساخت داخل 60 درصد و ب?شتر به­استثنا? لاست?ک
42,617
129,364,796,043 ریال
3,080,114 $
34
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85177010
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي
29,476
128,104,048,645 ریال
3,050,096 $
35
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85176230
سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر
4,685
126,766,148,107 ریال
3,018,242 $
36
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85176230
سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر
3,153
125,865,468,341 ریال
2,996,797 $
37
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
62101000
لباس دوخته و مهيا از پارچه هاي مشمول شماره 5602 يا 5603
47,942
124,671,996,800 ریال
2,968,381 $
38
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
84715020
دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي
1,392
124,140,985,550 ریال
2,955,738 $
39
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85171210
گوشي تلفن همراه
7,388
117,444,774,096 ریال
2,796,304 $
40
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85177010
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي
26,616
116,089,944,962 ریال
2,764,046 $
41
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
29371200
انسولين و املاح آن
20
109,610,012,628 ریال
2,609,762 $
42
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
98870315
با ساخت داخل 60 درصد و ب?شتر به­استثنا? لاست?ک
38,809
109,591,465,189 ریال
2,609,321 $
43
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
84705010
دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند
14,470
109,323,883,868 ریال
2,602,950 $
44
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
39269099
ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت
139,751
108,262,635,443 ریال
2,577,682 $
45
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85176230
سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر
5,219
108,198,895,620 ریال
2,576,164 $
46
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
29389000
ساير هتروزيدها گليکوزيدها طبيعي يا دوباره توليد شده به وسيله ستز و املاح آن ها، ا ترها، ا سترها و ساير مشتقات که در جاي ديگري مذکور نباشند
91
108,111,360,000 ریال
2,574,080 $
47
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
85177010
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي
23,769
105,799,343,820 ریال
2,519,032 $
48
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
39269099
ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت
115,195
102,377,162,849 ریال
2,437,551 $
49
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
84705010
دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند
15,262
100,676,838,900 ریال
2,397,068 $
50
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
چين
84812010
مدولاتور سیستم ترمز ABS
57,380
100,138,285,721 ریال
2,384,245 $
مجموع کل (ریال): 9,243,018,787,123
مجموع کل (دلار): 220,071,875