آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور پرتغال گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور پرتغال گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 106 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
65
21,209,107,950 ریال
504,979 $
2
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
494
20,958,195,222 ریال
499,005 $
3
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
84
17,308,171,415 ریال
412,099 $
4
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90189090
ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر
58
15,711,467,675 ریال
374,083 $
5
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
130
15,699,682,010 ریال
373,802 $
6
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
91
14,889,346,340 ریال
354,508 $
7
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
66
13,403,102,930 ریال
319,121 $
8
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90189099
ساير، همچنين اجزا و قطعات و متفرعات
45
9,815,131,500 ریال
233,694 $
9
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
85319090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531
3,838
6,614,092,800 ریال
157,478 $
10
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
950
6,493,627,224 ریال
154,610 $
11
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
40
6,313,102,020 ریال
150,312 $
12
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
700
4,757,467,000 ریال
113,273 $
13
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
87
4,277,765,902 ریال
101,852 $
14
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
542
4,024,644,000 ریال
95,825 $
15
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
24
3,972,774,365 ریال
94,590 $
16
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
301
3,227,496,274 ریال
76,845 $
17
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
9
2,860,532,780 ریال
68,108 $
18
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
71
2,609,298,424 ریال
62,126 $
19
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
40
2,548,888,568 ریال
60,688 $
20
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
900
2,409,274,000 ریال
57,364 $
21
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
1,300
2,389,158,500 ریال
56,885 $
22
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
320
2,275,875,000 ریال
54,188 $
23
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
650
2,010,592,200 ریال
47,871 $
24
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
82090000
صفحه كوچك، قلم، نوك واشياء همانند براي ا بزا رها، سوا رنشده ا زيا سرمت ها
58
2,007,847,873 ریال
47,806 $
25
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
8
1,922,322,552 ریال
45,770 $
26
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
84192090
ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجراحي يا ا زمايشگاهي غير مذکور در جاي ديگر
270
1,822,273,200 ریال
43,387 $
27
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
32041990
ساير موادرنگ کننده آلي سنتيک و مخلوط هايي ا ز چندين موادرنگ کننده مشمول شماره 320411 لغايت 320419غير مذكور در جاي ديگر
128
1,731,470,000 ریال
41,225 $
28
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
3
1,702,404,550 ریال
40,533 $
29
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
39100090
ساير
1,100
1,528,758,000 ریال
36,399 $
30
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
93
1,375,450,888 ریال
32,749 $
31
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
2
1,280,928,080 ریال
30,498 $
32
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
450
1,260,896,000 ریال
30,021 $
33
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
18
1,239,754,979 ریال
29,518 $
34
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
14
886,080,793 ریال
21,097 $
35
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
32041990
ساير موادرنگ کننده آلي سنتيک و مخلوط هايي ا ز چندين موادرنگ کننده مشمول شماره 320411 لغايت 320419غير مذكور در جاي ديگر
106
862,842,960 ریال
20,544 $
36
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
39239090
ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010
574
798,765,191 ریال
19,018 $
37
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
4
739,019,118 ریال
17,596 $
38
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
85444200
هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها
68
565,978,074 ریال
13,476 $
39
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
1
551,762,925 ریال
13,137 $
40
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
39239090
ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010
25
548,138,076 ریال
13,051 $
41
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90314900
ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند.
8
546,327,018 ریال
13,008 $
42
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
85447020
کابل های الیاف نوری بدون اتصالات
20
532,118,600 ریال
12,669 $
43
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
84141090
مدادتراش و تيغه آن
100
517,284,409 ریال
12,316 $
44
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90318090
ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست
362
515,386,550 ریال
12,271 $
45
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
29362290
ساير مشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده
1
413,725,141 ریال
9,851 $
46
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
28
404,305,251 ریال
9,626 $
47
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
84842090
سايرکاسه نمدهاي مکانيکي، غير مذکور در جاي ديگر
2
401,559,597 ریال
9,561 $
48
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90278090
دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر
7
387,657,928 ریال
9,230 $
49
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
11
386,504,377 ریال
9,202 $
50
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
پرتغال
90160010
ترا ز و با حساسيت 5 سانتي گرم و ياکمتر با يا بدون وزنه
10
381,503,401 ریال
9,083 $
مجموع کل (ریال): 211,089,859,630
مجموع کل (دلار): 5,025,948