آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور مجارستان گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور مجارستان گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 51 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
220
47,096,392,000 ریال
1,121,343 $
2
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
386
36,191,574,000 ریال
861,704 $
3
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
156
14,630,089,500 ریال
348,335 $
4
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
455
8,078,965,040 ریال
192,356 $
5
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
329
5,849,774,233 ریال
139,280 $
6
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
30043222
سایر داروها دارای هورمون های کورتی کوستیروئیدی به استثنای دارای تولید داخل مشابه
68
5,681,979,000 ریال
135,285 $
7
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
30051090
ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور
1,633
5,609,667,656 ریال
133,564 $
8
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
30051090
ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور
990
5,513,328,900 ریال
131,270 $
9
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
1,379
5,298,807,190 ریال
126,162 $
10
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
30051090
ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور
931
5,162,141,952 ریال
122,908 $
11
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
29313990
سا?ر
750
5,094,906,000 ریال
121,307 $
12
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
29379000
ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر
42
4,775,139,821 ریال
113,694 $
13
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
260
4,676,421,260 ریال
111,343 $
14
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
29242990
ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و املاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950
2
4,657,842,000 ریال
110,901 $
15
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
256
4,383,447,805 ریال
104,368 $
16
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
30051090
ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غير مذکور
1,356
4,219,485,465 ریال
100,464 $
17
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
29372990
ساير
45
3,795,534,000 ریال
90,370 $
18
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
298
3,577,292,400 ریال
85,174 $
19
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
29313990
سا?ر
375
2,877,461,662 ریال
68,511 $
20
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
30043222
سایر داروها دارای هورمون های کورتی کوستیروئیدی به استثنای دارای تولید داخل مشابه
38
2,863,939,500 ریال
68,189 $
21
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
29313990
سا?ر
375
2,732,883,862 ریال
65,069 $
22
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
38220010
کیت ازمایشگاهی که با مواد پرتوزا نشان دار شده است
475
2,602,546,127 ریال
61,965 $
23
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
90229000
پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما
810
2,500,409,130 ریال
59,534 $
24
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
90185090
ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر
72
2,305,350,000 ریال
54,889 $
25
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
90181190
اجزاء و قطعات دستگاه الكتروكارديوگراف
418
2,160,862,500 ریال
51,449 $
26
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
29379000
ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر
1
2,142,042,000 ریال
51,001 $
27
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
462
2,133,236,427 ریال
50,791 $
28
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
87083021
كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز و ملحقات ديگر، براي اتوبوس، ميني بوس، كاميونت، كاميون و كاميون كشنده تريلر
258
2,000,611,200 ریال
47,634 $
29
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
117
1,942,162,560 ریال
46,242 $
30
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
38220010
کیت ازمایشگاهی که با مواد پرتوزا نشان دار شده است
300
1,813,063,933 ریال
43,168 $
31
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
29379000
ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر
50
1,738,050,000 ریال
41,382 $
32
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
30043222
سایر داروها دارای هورمون های کورتی کوستیروئیدی به استثنای دارای تولید داخل مشابه
95
1,590,445,948 ریال
37,868 $
33
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
38220010
کیت ازمایشگاهی که با مواد پرتوزا نشان دار شده است
280
1,413,989,975 ریال
33,666 $
34
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
90181190
اجزاء و قطعات دستگاه الكتروكارديوگراف
315
1,386,985,600 ریال
33,023 $
35
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
90181190
اجزاء و قطعات دستگاه الكتروكارديوگراف
290
1,245,294,000 ریال
29,650 $
36
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
33011900
روغن هاي اسانسي (ا زجمله روغن هاي اسانسي كنسانتره وروغن هاي اسانس مطلق) مرکبات غير ازپرتقال و ليموترش
500
1,182,576,000 ریال
28,157 $
37
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
29372990
ساير
7
1,147,104,700 ریال
27,312 $
38
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
90275090
دستگاه هايي كه تشعشعات اپتيكي را به كارمي گيرند (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) غير از دستگاه فلوسايتومتري
217
936,206,000 ریال
22,291 $
39
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
10
861,737,071 ریال
20,518 $
40
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
162
748,399,049 ریال
17,819 $
41
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
53
674,933,216 ریال
16,070 $
42
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
30021200
آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی
150
595,833,000 ریال
14,186 $
43
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
12
587,558,750 ریال
13,989 $
44
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
91
422,393,850 ریال
10,057 $
45
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
29362990
ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر
10
394,192,000 ریال
9,386 $
46
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
32151900
مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد
6
342,233,325 ریال
8,148 $
47
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
84759000
اجزاء و قطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475.
6
77,822,716 ریال
1,853 $
48
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
84219100
اجزاء و قطعات ماشين هاي گريزا زمرکز، همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز
144
68,127,150 ریال
1,622 $
49
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
92
25,200,000 ریال
600 $
50
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
مجارستان
38249940
پاک­کننده­ها? صنعت?
80
16,800,000 ریال
400 $
مجموع کل (ریال): 217,823,239,473
مجموع کل (دلار): 5,186,267