آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور لبنان گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور لبنان گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 38 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
1,545
26,881,920,586 ریال
640,046 $
2
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099110
بذر خیار
2,782
23,966,244,000 ریال
570,625 $
3
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099110
بذر خیار
607
14,615,919,180 ریال
347,998 $
4
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099115
بذر گوجه فرنگی
1,882
12,744,315,760 ریال
303,436 $
5
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099190
سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر
723
12,218,309,532 ریال
290,912 $
6
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
730
12,076,653,079 ریال
287,539 $
7
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
642
9,313,076,180 ریال
221,740 $
8
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099190
سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر
436
9,027,686,448 ریال
214,945 $
9
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099120
بذر فلفل
1,500
8,114,061,325 ریال
193,192 $
10
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099110
بذر خیار
799
5,631,256,200 ریال
134,078 $
11
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099110
بذر خیار
417
4,273,223,613 ریال
101,743 $
12
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099120
بذر فلفل
7
4,028,616,115 ریال
95,919 $
13
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099125
بذر بادمجان
21
3,870,430,973 ریال
92,153 $
14
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099110
بذر خیار
19
3,784,807,325 ریال
90,114 $
15
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
90272000
دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز
125
3,775,360,000 ریال
89,890 $
16
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099115
بذر گوجه فرنگی
260
3,698,286,840 ریال
88,054 $
17
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099120
بذر فلفل
19
3,174,516,000 ریال
75,584 $
18
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099120
بذر فلفل
500
2,880,418,320 ریال
68,581 $
19
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099115
بذر گوجه فرنگی
41
2,585,061,960 ریال
61,549 $
20
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099920
بذر ملون
73
2,433,505,990 ریال
57,941 $
21
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
250
2,025,202,500 ریال
48,219 $
22
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099115
بذر گوجه فرنگی
12
1,974,767,712 ریال
47,018 $
23
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
90192030
ماشين بيهوشي
270
1,843,700,000 ریال
43,898 $
24
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
90192030
ماشين بيهوشي
168
1,262,669,400 ریال
30,064 $
25
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
90273020
اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد
140
1,199,090,000 ریال
28,550 $
26
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
27101950
روغن صنعتي
700
1,105,349,115 ریال
26,318 $
27
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
90273020
اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد
64
890,700,000 ریال
21,207 $
28
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
9
706,099,583 ریال
16,812 $
29
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
3
671,638,500 ریال
15,991 $
30
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
84759000
اجزاء و قطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475.
82
524,497,607 ریال
12,488 $
31
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
84224000
ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر
415
402,075,840 ریال
9,573 $
32
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099920
بذر ملون
6
342,388,854 ریال
8,152 $
33
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
12099190
سایر بذر سبزیجات برای کشت غیر مذکور در جای دیگر
45
294,026,325 ریال
7,001 $
34
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
85016490
ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها) به قدرت بيش از 1500 kva
60
230,610,000 ریال
5,491 $
35
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
84841090
سايردرزگير و وا شرها ا ز ورقه فلزي، توا م با مواد ديگريا ا زچند لايه، فلزغير مذکور در جاي ديگر
71
90,300,000 ریال
2,150 $
36
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
59111000
پارچه هاي نسجي، نمد، و پارچه هاي تارو پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده با كائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچه هاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار مي رود، از
120
81,900,000 ریال
1,950 $
37
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
49011000
کتاب، بروشور،جزوه ومطبوعات چاپ شده همانند بصورت اورا ق مجزا، حتي تاشده
250
62,190,000 ریال
1,481 $
38
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
لبنان
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
21
35,490,000 ریال
845 $
مجموع کل (ریال): 182,836,364,862
مجموع کل (دلار): 4,353,247