آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور قبرس گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور قبرس گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 47 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
38210000
كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني.
2,330
62,498,989,812 ریال
1,488,071 $
2
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
30043212
سایر داروها دارای هورمون های کوتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها با مشابه های ساختار آنهامورد مصرف انسان
3,696
46,550,266,838 ریال
1,108,340 $
3
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
30043212
سایر داروها دارای هورمون های کوتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها با مشابه های ساختار آنهامورد مصرف انسان
3,346
40,529,980,665 ریال
965,000 $
4
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
30043212
سایر داروها دارای هورمون های کوتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها با مشابه های ساختار آنهامورد مصرف انسان
3,012
34,748,415,680 ریال
827,343 $
5
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
90272000
دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز
110
32,712,233,697 ریال
778,863 $
6
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
30043212
سایر داروها دارای هورمون های کوتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها با مشابه های ساختار آنهامورد مصرف انسان
2,680
31,025,922,922 ریال
738,712 $
7
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
30043290
سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند
2,180
25,728,369,498 ریال
612,580 $
8
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
150
24,307,892,000 ریال
578,759 $
9
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
38210000
كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني.
1,095
22,117,541,488 ریال
526,608 $
10
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
38210090
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان
634
18,385,860,500 ریال
437,759 $
11
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
527
12,685,532,084 ریال
302,036 $
12
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
84198990
ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
443
9,291,967,552 ریال
221,237 $
13
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
257
7,542,250,152 ریال
179,577 $
14
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
30043212
سایر داروها دارای هورمون های کوتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها با مشابه های ساختار آنهامورد مصرف انسان
676
6,660,061,200 ریال
158,573 $
15
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
25
6,515,354,000 ریال
155,127 $
16
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
84198990
ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
345
5,499,603,980 ریال
130,943 $
17
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
90272000
دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز
124
4,917,545,200 ریال
117,084 $
18
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
38210090
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان
656
4,261,899,454 ریال
101,474 $
19
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
84198990
ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر
164
3,476,181,760 ریال
82,766 $
20
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
90278090
دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر
30
3,084,019,200 ریال
73,429 $
21
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
39079999
ساير پلي ا سترهاي ا شباع شده غير مذکور
5
3,050,242,000 ریال
72,625 $
22
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
90273090
اسپکتروگراف که تشعشعات اپتيکي (ماورا ءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به کار مي گيرد.
155
2,605,573,100 ریال
62,037 $
23
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
590
2,534,544,001 ریال
60,346 $
24
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
3
2,107,464,600 ریال
50,178 $
25
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
90273090
اسپکتروگراف که تشعشعات اپتيکي (ماورا ءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به کار مي گيرد.
90
1,846,470,018 ریال
43,964 $
26
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
90273090
اسپکتروگراف که تشعشعات اپتيکي (ماورا ءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به کار مي گيرد.
90
1,800,958,368 ریال
42,880 $
27
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
90278090
دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر
73
1,749,334,300 ریال
41,651 $
28
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
16
1,346,247,228 ریال
32,054 $
29
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
49
1,331,044,780 ریال
31,692 $
30
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
60
1,131,795,200 ریال
26,948 $
31
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
38210090
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان
65
1,017,610,614 ریال
24,229 $
32
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
40169300
درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي
4
1,016,480,600 ریال
24,202 $
33
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
81
1,004,523,218 ریال
23,917 $
34
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
31
743,206,442 ریال
17,695 $
35
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
30021290
سایر آنتی سرم ها و مشتقات خونی غیر مذکور در جای دیگر
90
669,556,800 ریال
15,942 $
36
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
90314900
ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند.
13
534,280,460 ریال
12,721 $
37
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
50
475,586,971 ریال
11,323 $
38
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
21
359,920,216 ریال
8,570 $
39
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
84833000
پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing)
15
239,216,250 ریال
5,696 $
40
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
26
221,901,550 ریال
5,283 $
41
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
90261010
فلومتر
9
207,474,300 ریال
4,940 $
42
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
2
200,811,660 ریال
4,781 $
43
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
13
151,083,231 ریال
3,597 $
44
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
84799090
اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو
91
84,954,600 ریال
2,023 $
45
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
84419000
اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر
300
82,061,392 ریال
1,954 $
46
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
84149090
ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر
70
66,842,090 ریال
1,591 $
47
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
قبرس
39123900
ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي
10
38,385,360 ریال
914 $
مجموع کل (ریال): 429,157,457,031
مجموع کل (دلار): 10,218,034