آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور فدراسیون روسيه گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 127 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
28439000
ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames)
207
150,313,682,250 ریال
3,578,897 $
2
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
28439000
ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames)
93
117,035,081,542 ریال
2,786,550 $
3
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
71151000
كاتاليزورها به شكل تور (Wire cloth) يا شبكه (Grill)، از پلاتين
51
96,470,936,378 ریال
2,296,927 $
4
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
85069000
اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها
372
78,096,480,000 ریال
1,859,440 $
5
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
28439000
ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames)
45
73,167,418,459 ریال
1,742,081 $
6
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
28439000
ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames)
120
68,070,097,152 ریال
1,620,717 $
7
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
71159000
مصنوعات ا زفلزا ت گرانبها يافلزات دا را ي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرا نبها, به استثنای کاتالیزورها به شکل نور ( wire cloth ) که درجاي ديگرذکرنشده.
26
59,108,690,215 ریال
1,407,350 $
8
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
23
54,263,790,000 ریال
1,291,995 $
9
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
28439000
ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames)
113
53,448,730,016 ریال
1,272,589 $
10
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
17
48,099,240,000 ریال
1,145,220 $
11
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
28439000
ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames)
30
42,713,814,950 ریال
1,016,996 $
12
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
28439000
ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames)
54
40,247,007,635 ریال
958,262 $
13
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
28439000
ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames)
161
36,961,068,639 ریال
880,025 $
14
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
28439000
ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames)
25
35,580,000,000 ریال
847,143 $
15
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
19
35,059,097,500 ریال
834,740 $
16
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
21
32,120,130,000 ریال
764,765 $
17
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
14
29,508,780,000 ریال
702,590 $
18
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
85069000
اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها
2,424
27,045,770,502 ریال
643,947 $
19
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
14
23,989,560,000 ریال
571,180 $
20
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
11
18,401,880,000 ریال
438,140 $
21
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
85429000
اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك
53
16,363,327,500 ریال
389,603 $
22
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
85069000
اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها
183
16,281,342,000 ریال
387,651 $
23
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
28439000
ساير تركيبات، ملغمه ها (Amalgames)
4
16,266,559,397 ریال
387,299 $
24
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
5
13,545,000,000 ریال
322,500 $
25
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
575
13,231,978,430 ریال
315,047 $
26
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
29379000
ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر
39
13,183,268,314 ریال
313,887 $
27
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
85429000
اجزاء و قطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها) الكترونيك
29
9,604,372,500 ریال
228,676 $
28
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
90213100
مفصل هاي مصنوعي
975
8,912,351,383 ریال
212,199 $
29
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
90131000
دوربينهاي نشانه گيري براي نصب روي اسلحه؛ پريسکوپ؛ دوربينهاي طراحي شده بعنوا ن قطعات ماشينهاي اين فضل يا قسمت شانزدهم
613
7,707,497,490 ریال
183,512 $
30
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
2
7,635,600,000 ریال
181,800 $
31
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
84071000
موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي
352
7,368,952,932 ریال
175,451 $
32
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
29280090
سا?ر
1,900
6,999,654,090 ریال
166,658 $
33
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
85069000
اجزاء و قطعات قوه ها و باطري ها
243
6,772,710,000 ریال
161,255 $
34
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
809
6,637,738,331 ریال
158,041 $
35
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
28444000
عناصر و ايزوتوپ ها و تركيبات راديو اكتيو غير از آن هايي كه مشمول شماره هاي فرعي 102844، 202844 يا 302844 ميکشوند؛ آلياژها، ديسپرسيونها (همچنين سرمتها «Cermets»)، محصولات سراميكي و مخلوط هاي داراي اين عناصر، ايزوتوپ ها يا تركيبات آن ها؛ فضولات راد
1
6,393,723,806 ریال
152,232 $
36
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
2
4,525,500,000 ریال
107,750 $
37
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
775
4,265,009,618 ریال
101,548 $
38
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
29181900
ساير اسيدهاي کربوکسيليک داراي عامل الکلي، ولي بدون عامل ا کسيژنه ديگر، غير مذکور در جاي ديگر
250
4,055,016,100 ریال
96,548 $
39
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
507
3,853,815,000 ریال
91,758 $
40
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
30023010
واكسن هاي توليد مشابه داخل
945
3,843,051,719 ریال
91,501 $
41
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
520
3,570,090,510 ریال
85,002 $
42
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
84811090
ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع
760
3,443,203,775 ریال
81,981 $
43
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
29349990
کساير
50
3,441,690,352 ریال
81,945 $
44
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
90221990
دستگاه هايي که با اشعه X کارمي کنند، غير مذکور در جاي ديگر
29
3,334,630,000 ریال
79,396 $
45
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
90221920
دستگاه هاي X-RAY براي بازرسي کالا به استثناي دستگاه هاي رديف 8705و90221910
15
3,179,410,000 ریال
75,700 $
46
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
29215900
ساير پلي آميدهاي بودار و مشتقات آن ها، غير مذکور در جاي ديگر؛ املاح ا ين محصولات
14
3,025,106,280 ریال
72,026 $
47
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
84071000
موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي
10
2,965,200,000 ریال
70,600 $
48
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
56031210
پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5 ا لي 120 سانتي مترووزن حدا کثر55g درهرمترمربع توليد گرديد
9,000
2,939,118,000 ریال
69,979 $
49
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
84071000
موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي
120
2,853,438,000 ریال
67,939 $
50
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
90273020
اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد
240
2,752,840,450 ریال
65,544 $
مجموع کل (ریال): 1,328,652,451,215
مجموع کل (دلار): 31,634,582