آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور سنگاپور گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور سنگاپور گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 186 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
90214020
سمعک
1,890
240,859,467,582 ریال
5,734,749 $
2
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
1,943
224,152,740,000 ریال
5,336,970 $
3
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
345
97,054,344,000 ریال
2,310,818 $
4
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
831
96,534,366,138 ریال
2,298,437 $
5
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
90214020
سمعک
720
82,240,183,905 ریال
1,958,100 $
6
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
90214020
سمعک
828
80,731,184,580 ریال
1,922,171 $
7
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
259
71,289,126,000 ریال
1,697,360 $
8
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
555
62,590,500,000 ریال
1,490,250 $
9
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
555
59,993,640,000 ریال
1,428,420 $
10
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
555
57,981,420,000 ریال
1,380,510 $
11
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
90214020
سمعک
376
43,389,718,400 ریال
1,033,089 $
12
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
90214020
سمعک
460
42,744,024,650 ریال
1,017,715 $
13
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
129
33,793,119,000 ریال
804,598 $
14
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
129
32,400,270,000 ریال
771,435 $
15
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
90214020
سمعک
260
30,375,800,000 ریال
723,233 $
16
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
90214090
ساير دستگاه هاي كمك شنوايي بجز سمعك
380
26,932,571,863 ریال
641,252 $
17
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85171210
گوشي تلفن همراه
1,338
26,842,316,000 ریال
639,103 $
18
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
3,862
26,616,886,250 ریال
633,735 $
19
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85171210
گوشي تلفن همراه
1,306
22,950,450,000 ریال
546,439 $
20
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85066030
قوه هاي دکمه اي (Round Cell) باهوا -روي
3,200
22,340,398,370 ریال
531,914 $
21
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85389090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور
1,505
21,938,326,188 ریال
522,341 $
22
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
2,478
18,697,411,281 ریال
445,176 $
23
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
90214090
ساير دستگاه هاي كمك شنوايي بجز سمعك
170
15,314,390,546 ریال
364,628 $
24
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
2,074
14,969,142,872 ریال
356,408 $
25
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85171210
گوشي تلفن همراه
807
13,953,140,000 ریال
332,218 $
26
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85171210
گوشي تلفن همراه
780
13,953,140,000 ریال
332,218 $
27
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85171210
گوشي تلفن همراه
711
13,953,140,000 ریال
332,218 $
28
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
90138010
صفحه كريستال مايع فاقد هر گونه برد
2,626
13,337,984,621 ریال
317,571 $
29
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
1,884
13,250,767,557 ریال
315,494 $
30
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
90275090
دستگاه هايي كه تشعشعات اپتيكي را به كارمي گيرند (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) غير از دستگاه فلوسايتومتري
248
13,029,713,550 ریال
310,231 $
31
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85013110
الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات
2,800
12,798,624,390 ریال
304,729 $
32
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
84
12,211,695,000 ریال
290,755 $
33
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85013110
الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات
2,612
11,989,770,884 ریال
285,471 $
34
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85171210
گوشي تلفن همراه
748
11,912,400,000 ریال
283,629 $
35
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85171210
گوشي تلفن همراه
669
11,437,000,000 ریال
272,310 $
36
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85389090
اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور
1,330
10,611,447,000 ریال
252,653 $
37
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
4,413
10,376,802,815 ریال
247,067 $
38
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
6,285
9,672,319,761 ریال
230,293 $
39
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
7,682
9,665,418,152 ریال
230,129 $
40
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
90328990
ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور
2,880
9,534,519,000 ریال
227,012 $
41
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85066030
قوه هاي دکمه اي (Round Cell) باهوا -روي
900
9,367,815,240 ریال
223,043 $
42
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
11,182
8,918,325,064 ریال
212,341 $
43
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85235100
وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد
780
8,688,800,895 ریال
206,876 $
44
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
90214020
سمعک
80
8,511,506,980 ریال
202,655 $
45
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
6,269
8,243,925,141 ریال
196,284 $
46
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
1,087
7,927,490,725 ریال
188,750 $
47
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
200
7,860,279,600 ریال
187,150 $
48
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
11,063
7,826,725,955 ریال
186,351 $
49
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85235100
وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد
682
7,337,151,226 ریال
174,694 $
50
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
سنگاپور
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
8,121
7,325,984,927 ریال
174,428 $
مجموع کل (ریال): 1,726,427,686,108
مجموع کل (دلار): 41,105,421