آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور دانمارک گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور دانمارک گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 170 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
18,142
386,486,521,454 ریال
9,202,060 $
2
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
7,478
256,517,771,066 ریال
6,107,566 $
3
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
4,318
216,984,972,454 ریال
5,166,309 $
4
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
20,103
205,819,116,173 ریال
4,900,455 $
5
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
9,424
159,428,246,008 ریال
3,795,911 $
6
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
630
157,918,950,000 ریال
3,759,975 $
7
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
7,142
130,137,366,872 ریال
3,098,509 $
8
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
29371200
انسولين و املاح آن
69
112,436,758,274 ریال
2,677,066 $
9
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
3,672
88,957,169,920 ریال
2,118,028 $
10
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
22,713
81,386,846,400 ریال
1,731,135 $
11
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
20,518
80,650,607,946 ریال
1,920,253 $
12
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
30029090
سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه.
3,064
46,641,685,391 ریال
1,110,516 $
13
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
30029090
سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه.
3,848
44,280,187,205 ریال
1,054,290 $
14
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
11,704
42,855,234,000 ریال
1,020,363 $
15
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
30029090
سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه.
2,492
40,614,626,334 ریال
967,015 $
16
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
8,426
33,279,803,210 ریال
792,376 $
17
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
30029090
سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه.
2,330
33,178,918,373 ریال
789,974 $
18
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
8,476
32,333,057,750 ریال
769,835 $
19
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
90214020
سمعک
20
26,022,916,462 ریال
619,593 $
20
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
30029090
سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه.
2,132
24,966,446,666 ریال
594,439 $
21
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
30029090
سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه.
1,477
23,120,341,878 ریال
550,484 $
22
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
30029090
سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه.
1,594
22,234,059,560 ریال
529,382 $
23
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
6,061
21,866,735,630 ریال
520,637 $
24
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
5,628
20,673,052,534 ریال
492,216 $
25
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
5,334
18,765,676,800 ریال
446,802 $
26
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
39191090
صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر
2,234
16,973,252,163 ریال
404,125 $
27
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
84798990
ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر
275
14,825,070,776 ریال
352,978 $
28
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
90279090
ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027
200
11,718,973,778 ریال
279,023 $
29
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
30029090
سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه.
551
10,622,328,002 ریال
252,913 $
30
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
29400090
قندهای خالص از لحاظ شیمیایی غیر از ساکارز، لاکتوزِ، مالتوز، گلوکزو فروکتوز( لوولوز) استرها، استال ها و استرهای قندو املاح آن، غیر ازمحصولات مشمول شماره های 2937، 2938 ،2939
150
9,952,845,150 ریال
236,973 $
31
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
90214020
سمعک
220
8,043,710,161 ریال
191,517 $
32
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
38210090
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان
679
7,485,380,559 ریال
178,223 $
33
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
38210000
كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني.
605
7,030,236,591 ریال
167,387 $
34
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
38210090
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان
560
6,916,733,046 ریال
164,684 $
35
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
29400090
قندهای خالص از لحاظ شیمیایی غیر از ساکارز، لاکتوزِ، مالتوز، گلوکزو فروکتوز( لوولوز) استرها، استال ها و استرهای قندو املاح آن، غیر ازمحصولات مشمول شماره های 2937، 2938 ،2939
105
6,236,985,600 ریال
148,500 $
36
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
388
6,230,174,000 ریال
148,337 $
37
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
35071000
پنير مايه و كنسانتره هاي آن
2,000
5,809,950,700 ریال
138,332 $
38
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
35071000
پنير مايه و كنسانتره هاي آن
1,620
5,638,667,760 ریال
134,254 $
39
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
35071000
پنير مايه و كنسانتره هاي آن
2,000
5,482,042,450 ریال
130,525 $
40
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
35071000
پنير مايه و كنسانتره هاي آن
1,674
4,961,036,009 ریال
118,120 $
41
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
560
4,472,498,100 ریال
106,488 $
42
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
38210090
سایر کشت بوهای (Culture media ) آماده برای رشد یا نگهداری از میکروارگانیسم ها ( شامل ویروس ها و غیره ) یا از سلول های گیاهی، انسان یا حیوان
288
4,180,405,175 ریال
99,533 $
43
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
312
4,086,809,148 ریال
97,305 $
44
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
90275090
دستگاه هايي كه تشعشعات اپتيكي را به كارمي گيرند (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) غير از دستگاه فلوسايتومتري
170
4,065,654,300 ریال
96,801 $
45
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
288
3,743,832,224 ریال
89,139 $
46
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
318
3,671,097,500 ریال
87,407 $
47
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
432
3,623,610,250 ریال
86,276 $
48
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
241
3,508,890,000 ریال
83,545 $
49
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
90275030
آنالایزرهای آزمایشگاهی تشخیص پزشکی
140
3,473,885,720 ریال
82,712 $
50
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
دانمارک
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
301
3,389,962,341 ریال
80,713 $
مجموع کل (ریال): 2,473,701,099,863
مجموع کل (دلار): 58,690,999