آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور بلژيک گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور بلژيک گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 258 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
2,522
62,108,762,795 ریال
1,478,780 $
2
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90212920
اباتمنت دندانی
502
48,703,260,960 ریال
1,159,601 $
3
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
11,953
47,007,825,320 ریال
927,538 $
4
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90183235
ساير سوزن بخيه با نخ جراحي
2,320
46,925,837,523 ریال
1,117,282 $
5
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90183235
ساير سوزن بخيه با نخ جراحي
1,900
38,993,591,969 ریال
928,419 $
6
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90212910
ایمپلنت های دندانی وفیکسچر
621
36,829,520,200 ریال
876,893 $
7
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90183922
ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون
4,761
35,878,117,125 ریال
854,241 $
8
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90212910
ایمپلنت های دندانی وفیکسچر
599
34,967,361,150 ریال
832,556 $
9
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90223000
تيوبهاي اشعه ا يکس
1,352
34,165,721,156 ریال
813,470 $
10
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90212910
ایمپلنت های دندانی وفیکسچر
447
33,565,149,125 ریال
799,170 $
11
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90212910
ایمپلنت های دندانی وفیکسچر
568
32,845,612,945 ریال
782,038 $
12
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90219010
دريچه قلب
240
31,763,674,000 ریال
756,278 $
13
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90319000
اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031
160
31,313,648,000 ریال
745,563 $
14
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90184991
سایر دستگاههای مورد استفاده در علوم دندانپزشکی غیر مذکور
450
30,849,343,800 ریال
734,508 $
15
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90183290
ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر
1,900
30,557,583,905 ریال
727,562 $
16
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90183235
ساير سوزن بخيه با نخ جراحي
1,900
29,619,322,590 ریال
705,222 $
17
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
637
28,489,357,625 ریال
678,318 $
18
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
2,000
28,219,791,750 ریال
671,900 $
19
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90181990
ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر
691
27,717,047,282 ریال
659,930 $
20
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90212900
پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي)
433
27,270,327,126 ریال
649,294 $
21
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90212910
ایمپلنت های دندانی وفیکسچر
416
24,752,403,100 ریال
589,343 $
22
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90223000
تيوبهاي اشعه ا يکس
715
24,407,092,816 ریال
581,121 $
23
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90212910
ایمپلنت های دندانی وفیکسچر
408
24,036,903,450 ریال
572,307 $
24
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
5,595
21,656,218,796 ریال
515,624 $
25
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90184950
دستگاه میکروموتور جراحی دندانپزشکی
1,299
20,863,986,000 ریال
496,762 $
26
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90219010
دريچه قلب
284
20,795,363,370 ریال
495,128 $
27
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90184990
ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر
549
20,376,134,416 ریال
485,146 $
28
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
5,189
20,094,788,010 ریال
478,447 $
29
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
5,160
20,079,155,000 ریال
478,075 $
30
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90183235
ساير سوزن بخيه با نخ جراحي
470
19,881,761,909 ریال
473,375 $
31
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
30043911
سایر داروها دارای هورمون های کوتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها با مشابه های ساختار آنهامورد مصرف انسان
1,656
19,549,145,000 ریال
465,456 $
32
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90183235
ساير سوزن بخيه با نخ جراحي
1,100
18,932,142,455 ریال
450,765 $
33
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90192090
سايردستگاه هاي درمان تنفس
1,800
18,882,346,800 ریال
449,580 $
34
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
30043911
سایر داروها دارای هورمون های کوتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها با مشابه های ساختار آنهامورد مصرف انسان
4,230
18,634,710,000 ریال
443,684 $
35
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
447
18,436,323,189 ریال
438,960 $
36
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
12091000
تخم چغندر قند براي كشت
4,691
18,296,012,346 ریال
435,619 $
37
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90212900
پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي)
270
17,980,751,341 ریال
428,113 $
38
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90319000
اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031
80
17,009,008,000 ریال
404,976 $
39
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90219090
ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور
1,660
16,997,462,634 ریال
404,701 $
40
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90219010
دريچه قلب
215
16,749,249,660 ریال
398,792 $
41
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90319000
اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031
80
16,483,625,600 ریال
392,467 $
42
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90319000
اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031
80
16,359,036,800 ریال
389,501 $
43
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90184991
سایر دستگاههای مورد استفاده در علوم دندانپزشکی غیر مذکور
225
15,674,071,800 ریال
373,192 $
44
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90183925
لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد)
521
13,574,978,728 ریال
323,214 $
45
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
30049092
سایر داروها ( به استثنای محصولات 3002، 3005 یا 3006 ) متشکل از محصولات مخلوط شده یا نشده برای مصارف درمان یا پیشگیری از بیماری، عرضه شده به شکل مقادیرمعین ( از جمله انهایی که ازطریق عبوراز پوست تجویزشده اند)یا به صورت بسته بندی برای خرده فروشی
4,378
13,409,574,458 ریال
319,276 $
46
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90192090
سايردستگاه هاي درمان تنفس
1,310
13,285,245,000 ریال
316,315 $
47
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90184990
ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر
871
13,096,851,296 ریال
311,830 $
48
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90229000
پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما
660
12,900,161,560 ریال
307,147 $
49
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
30043190
ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند
1,238
12,763,505,205 ریال
303,893 $
50
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
بلژيک
90184950
دستگاه میکروموتور جراحی دندانپزشکی
811
12,617,498,000 ریال
300,417 $
مجموع کل (ریال): 1,256,366,363,085
مجموع کل (دلار): 29,721,789