آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور انگلستان (بريتانيا) گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 495 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
36,759
325,538,372,160 ریال
7,750,914 $
2
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
6,847
238,516,277,158 ریال
5,678,959 $
3
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
12,273
97,746,951,662 ریال
2,327,308 $
4
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30043911
سایر داروها دارای هورمون های کوتی کوستیروئیدی، مشتقات آنها با مشابه های ساختار آنهامورد مصرف انسان
10,720
92,295,814,560 ریال
2,197,519 $
5
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
2,345
88,071,569,255 ریال
2,096,942 $
6
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
6,087
50,126,570,750 ریال
1,193,490 $
7
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
2,643
45,798,410,967 ریال
1,090,438 $
8
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
90213100
مفصل هاي مصنوعي
1,324
37,929,990,189 ریال
903,095 $
9
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
943
36,142,460,264 ریال
860,535 $
10
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
01051110
جوجه اجداد گوشتي يكروزه
1,682
35,387,412,529 ریال
842,557 $
11
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
12099110
بذر خیار
361
33,058,738,534 ریال
787,113 $
12
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
38220000
معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده.
3,718
30,686,308,360 ریال
730,626 $
13
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
3,299
30,521,798,858 ریال
726,709 $
14
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30043912
سایر داروها دارای هورمون به استثنای دارای تولید داخل مشابه
363
29,878,392,400 ریال
711,390 $
15
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30043990
سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور
699
26,355,158,069 ریال
627,504 $
16
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
6,992
26,192,243,286 ریال
623,625 $
17
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
38220090
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) غیرازآنهایی که مشمول 3002یا 3006 می باشند؛ مواد رفرنس تاییدشده
3,096
23,905,918,268 ریال
569,189 $
18
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
1,400
23,631,725,000 ریال
562,660 $
19
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
740
23,492,888,772 ریال
559,354 $
20
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30064050
كامپوزيت
612
23,486,228,200 ریال
559,196 $
21
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
12099990
سایر دانه ها، میوه ها و هاگ ها برای کشت
1,247
22,831,123,158 ریال
543,598 $
22
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30064050
كامپوزيت
821
22,742,629,603 ریال
541,491 $
23
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30049090
ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند
2,533
22,677,855,424 ریال
539,949 $
24
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
21069080
مكمل غذايي
10,118
21,187,220,541 ریال
504,458 $
25
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
01051110
جوجه اجداد گوشتي يكروزه
900
20,207,242,176 ریال
481,125 $
26
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30062000
معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود
305
19,712,299,020 ریال
469,340 $
27
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
12099110
بذر خیار
222
19,341,692,574 ریال
460,516 $
28
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
4,100
18,210,510,949 ریال
433,584 $
29
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30064050
كامپوزيت
740
17,971,893,336 ریال
427,902 $
30
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
90272000
دستگاه هاي کروماتوگراف و الکتروفورز
280
16,442,701,279 ریال
391,493 $
31
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
90213100
مفصل هاي مصنوعي
651
16,380,480,000 ریال
390,011 $
32
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
38220020
سایر معرف های تشخیص بیماری یا ازمایشگاهی روی تکیه گاه(reagents on a backing ) و معرف های آماده تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی حتی روی تکیه گاه (on a backing ) با کاربرد پزشکی
2,850
14,854,896,335 ریال
353,688 $
33
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
90273010
اسپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد
610
14,594,114,864 ریال
347,479 $
34
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30064090
ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور
614
13,720,847,162 ریال
326,687 $
35
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30062000
معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود
150
13,716,114,300 ریال
326,574 $
36
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30064090
ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور
581
13,283,182,369 ریال
316,266 $
37
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
85066030
قوه هاي دکمه اي (Round Cell) باهوا -روي
2,160
13,142,128,950 ریال
312,908 $
38
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
84091000
اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710
45
12,956,806,800 ریال
308,495 $
39
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
42
12,939,692,400 ریال
308,088 $
40
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
33049910
ژل قابل تزریق زیر پوست
1,852
12,725,901,200 ریال
302,998 $
41
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30021210
آنتی سرم ها و سایر مشتقات خونی با کاربرد پزشکی
2,097
12,039,953,758 ریال
286,666 $
42
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
01051110
جوجه اجداد گوشتي يكروزه
591
11,963,342,837 ریال
284,841 $
43
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
21069080
مكمل غذايي
5,030
11,800,192,365 ریال
280,957 $
44
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
90213100
مفصل هاي مصنوعي
469
11,508,291,606 ریال
274,007 $
45
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
90189090
ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر
575
11,096,661,940 ریال
264,206 $
46
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
76
10,807,877,500 ریال
257,330 $
47
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
33049910
ژل قابل تزریق زیر پوست
1,767
10,671,859,099 ریال
254,092 $
48
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
21069080
مكمل غذايي
1,950
10,301,616,600 ریال
245,277 $
49
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30064090
ساير سيمان هاو محصولات براي پرکردن دندا ن وسيمان براي بازساز ي استخوان غير مذکور
461
9,891,755,926 ریال
235,518 $
50
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
30062000
معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوامل خوني مصرف مي شود
120
9,759,043,560 ریال
232,358 $
مجموع کل (ریال): 1,768,243,156,872
مجموع کل (دلار): 42,101,025