آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ارمنستان گمرک فرودگاه امام خميني (ره)آمار کل واردات از کشور ارمنستان گمرک فرودگاه امام خميني (ره) 35 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90183990
سایر دستگاههای برقی تشخیص بیماری غیر مذکور واجزاء وقطعات آنها
4,201
35,133,314,807 ریال
836,507 $
2
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90183990
سایر دستگاههای برقی تشخیص بیماری غیر مذکور واجزاء وقطعات آنها
1,859
23,325,599,224 ریال
555,371 $
3
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90183990
سایر دستگاههای برقی تشخیص بیماری غیر مذکور واجزاء وقطعات آنها
2,098
18,521,263,055 ریال
440,982 $
4
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90185090
ساير آلات و وسايل ا متحان، تشخيص بيماري و جراحي چشم، غير مذکوردر جاي ديگر
95
17,007,506,253 ریال
404,941 $
5
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90229000
پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما
79
14,940,733,848 ریال
355,732 $
6
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90185080
اجزاء و قطعات دستگاه هاي چشم پزشکي
1,403
13,130,167,311 ریال
312,623 $
7
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90185080
اجزاء و قطعات دستگاه هاي چشم پزشکي
1,041
12,409,034,960 ریال
295,453 $
8
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90183990
سایر دستگاههای برقی تشخیص بیماری غیر مذکور واجزاء وقطعات آنها
948
10,714,967,045 ریال
255,118 $
9
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90229000
پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما
128
9,559,436,330 ریال
227,606 $
10
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90229000
پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما
507
8,885,761,761 ریال
211,566 $
11
2 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
852
6,814,515,680 ریال
162,250 $
12
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90229000
پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما
15
6,395,907,891 ریال
152,284 $
13
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90229000
پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما
33
5,763,240,826 ریال
137,220 $
14
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90229000
پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما
27
4,498,608,723 ریال
107,110 $
15
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90229000
پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما
1,050
4,127,526,284 ریال
98,274 $
16
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90185010
دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط
382
3,830,699,274 ریال
91,207 $
17
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90185080
اجزاء و قطعات دستگاه هاي چشم پزشکي
74
2,682,961,469 ریال
63,880 $
18
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90229000
پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما
63
2,662,664,470 ریال
63,397 $
19
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90185080
اجزاء و قطعات دستگاه هاي چشم پزشکي
455
2,149,373,400 ریال
51,176 $
20
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90183990
سایر دستگاههای برقی تشخیص بیماری غیر مذکور واجزاء وقطعات آنها
58
2,139,060,000 ریال
50,930 $
21
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
30023090
ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور
1
1,558,336,500 ریال
37,103 $
22
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90223000
تيوبهاي اشعه ا يکس
105
1,406,207,798 ریال
33,481 $
23
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90223000
تيوبهاي اشعه ا يکس
75
1,210,753,746 ریال
28,827 $
24
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90213990
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA
1
865,560,950 ریال
20,609 $
25
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90181925
سایر دستگاههای ثبت سیگنالهای عصبی عضلانی
20
488,738,905 ریال
11,637 $
26
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
33029010
اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي
100
254,352,800 ریال
6,056 $
27
5 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
33021090
سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا
700
223,914,600 ریال
5,331 $
28
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
68109900
اشياء از سيمان، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است
212
115,500,000 ریال
2,750 $
29
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
69091990
اشياء سراميكي براي مصرف آزمايشگاهي به استثناي چيني واشيايي كه سختي آن هادرمقياس موهس (mohs)كمتر از9باشد
3
106,953,000 ریال
2,546 $
30
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
68109900
اشياء از سيمان، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است
306
79,380,000 ریال
1,890 $
31
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
90229000
پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما
1
69,408,960 ریال
1,653 $
32
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
235
60,900,000 ریال
1,450 $
33
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
68109900
اشياء از سيمان، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است
102
37,800,000 ریال
900 $
34
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
85389010
اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536
51
35,700,000 ریال
850 $
35
12 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
ارمنستان
69032030
گلوله سراميکي داراي بيش از50% وزني الومين يا مخلوط يا تركيبي ازالومين وسيليس
128
31,500,000 ریال
750 $
مجموع کل (ریال): 211,237,349,870
مجموع کل (دلار): 5,029,460