آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ارمنستان گمرک جلفاآمار کل واردات از کشور ارمنستان گمرک جلفا 32 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
5 / 1399
جلفا
ارمنستان
90200000
ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض.
4,982
51,467,689,392 ریال
1,225,421 $
2
12 / 1399
جلفا
ارمنستان
90200000
ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض.
1,479
17,242,858,710 ریال
410,544 $
3
9 / 1399
جلفا
ارمنستان
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
181,250
14,447,510,000 ریال
343,988 $
4
1 / 1399
جلفا
ارمنستان
90200000
ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض.
2,155
13,273,132,740 ریال
316,027 $
5
1 / 1399
جلفا
ارمنستان
72043000
قرا ضه وضايعات ا زآهن يا فولاد پوشانده شده باقلع.
1,183,240
10,851,288,156 ریال
258,364 $
6
3 / 1399
جلفا
ارمنستان
72043000
قرا ضه وضايعات ا زآهن يا فولاد پوشانده شده باقلع.
516,061
5,430,705,488 ریال
129,303 $
7
11 / 1399
جلفا
ارمنستان
72042900
قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج (غير ازفولاد زنگ نزن).
396,170
4,366,530,424 ریال
103,965 $
8
7 / 1399
جلفا
ارمنستان
76012000
آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده.
50,000
4,228,920,000 ریال
100,689 $
9
11 / 1399
جلفا
ارمنستان
29033990
سایر مشتقات هالوژنه هیدروکربورها غیر مذکور در جای دیگر
7,000
3,350,533,620 ریال
79,775 $
10
12 / 1399
جلفا
ارمنستان
72042900
قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج (غير ازفولاد زنگ نزن).
299,360
3,230,903,966 ریال
76,926 $
11
7 / 1399
جلفا
ارمنستان
72042900
قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج (غير ازفولاد زنگ نزن).
154,152
2,851,786,278 ریال
67,900 $
12
10 / 1399
جلفا
ارمنستان
72042900
قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج (غير ازفولاد زنگ نزن).
148,411
2,842,089,457 ریال
67,669 $
13
9 / 1399
جلفا
ارمنستان
72042900
قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج (غير ازفولاد زنگ نزن).
203,830
2,150,013,899 ریال
51,191 $
14
7 / 1399
جلفا
ارمنستان
27030010
پيت ماس
430,901
1,862,546,220 ریال
44,346 $
15
4 / 1399
جلفا
ارمنستان
27030010
پيت ماس
436,678
1,837,975,878 ریال
43,761 $
16
8 / 1399
جلفا
ارمنستان
27030010
پيت ماس
406,714
1,755,626,070 ریال
41,801 $
17
5 / 1399
جلفا
ارمنستان
84148090
ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر
1,050
1,551,872,000 ریال
36,949 $
18
4 / 1399
جلفا
ارمنستان
72042900
قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج (غير ازفولاد زنگ نزن).
86,467
1,535,904,131 ریال
36,569 $
19
10 / 1399
جلفا
ارمنستان
84679100
اجزاء و قطعات ا ره زنجيري
1,100
1,403,065,825 ریال
33,406 $
20
3 / 1399
جلفا
ارمنستان
72042900
قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج (غير ازفولاد زنگ نزن).
78,340
1,380,598,530 ریال
32,871 $
21
8 / 1399
جلفا
ارمنستان
72042900
قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج (غير ازفولاد زنگ نزن).
69,660
1,288,649,048 ریال
30,682 $
22
6 / 1399
جلفا
ارمنستان
72042900
قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج (غير ازفولاد زنگ نزن).
63,000
1,184,392,125 ریال
28,200 $
23
10 / 1399
جلفا
ارمنستان
84418000
ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر
13,700
1,089,392,700 ریال
25,938 $
24
7 / 1399
جلفا
ارمنستان
64011010
کفش ضد آتش
5,400
867,222,400 ریال
20,648 $
25
8 / 1399
جلفا
ارمنستان
73041100
لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel)
8,000
805,033,600 ریال
19,167 $
26
11 / 1399
جلفا
ارمنستان
27030010
پيت ماس
141,996
634,549,631 ریال
15,108 $
27
8 / 1399
جلفا
ارمنستان
90200000
ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض.
920
618,517,530 ریال
14,727 $
28
6 / 1399
جلفا
ارمنستان
44079200
چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش
18,600
350,237,550 ریال
8,339 $
29
6 / 1399
جلفا
ارمنستان
28470000
پراکسيد هيدروژن (آب اکسيژنه) حتي جامد شده با اوره
20,700
261,206,880 ریال
6,219 $
30
7 / 1399
جلفا
ارمنستان
84612000
ماشين هاي شکل دا دن يا شکافدا ر کردن براي کارکردن برروي فلزات يا سرمت ها
2,520
189,853,875 ریال
4,520 $
31
7 / 1399
جلفا
ارمنستان
82023900
تيغه ا ره مدور (ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100، به انضمام اجزاء و قطعات.
1,400
107,533,140 ریال
2,560 $
32
12 / 1399
جلفا
ارمنستان
38244090
ساير افزودني هاي آماده براي سيمان، ملاط و بتون غير مذکور در جاي ديگر
1,000
55,890,240 ریال
1,331 $
مجموع کل (ریال): 154,514,029,503
مجموع کل (دلار): 3,678,904