آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک اصفهانآمار کل واردات از کشور کره (جنوبي) گمرک اصفهان 65 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
12 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
135,652
48,468,279,981 ریال
1,154,007 $
2
11 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
85340000
مدا رهاي چاپي
11,880
23,224,080,000 ریال
552,954 $
3
2 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
85340000
مدا رهاي چاپي
13,973
22,595,763,040 ریال
537,994 $
4
12 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
72107010
با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر
257,322
19,796,786,902 ریال
471,352 $
5
11 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
84143011
كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1
45,200
16,445,917,306 ریال
391,569 $
6
11 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
85371040
كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و..
4,455
15,482,720,000 ریال
368,636 $
7
2 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
85371040
كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و..
4,523
14,089,692,960 ریال
335,469 $
8
11 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
72107010
با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر
160,150
12,456,239,770 ریال
296,577 $
9
12 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
85371040
كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و..
4,516
11,134,949,272 ریال
265,118 $
10
2 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
85030030
روتور واستاتور مربوط به الکتروموتور
51,761
9,593,382,108 ریال
228,414 $
11
7 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
96,000
9,042,432,866 ریال
215,296 $
12
12 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
72107090
محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر
71,097
9,026,347,200 ریال
214,913 $
13
9 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
72106900
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم، غير مذکور در جاي ديگر
198,430
9,017,431,392 ریال
214,701 $
14
12 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
85340000
مدا رهاي چاپي
2,576
8,386,390,020 ریال
199,676 $
15
8 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
98842700
قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي
1,900
7,462,650,000 ریال
177,682 $
16
2 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
11,147
7,355,477,376 ریال
175,130 $
17
8 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
39095000
پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي
45,334
7,170,451,028 ریال
170,725 $
18
10 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
72107010
با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر
84,693
6,587,448,920 ریال
156,844 $
19
10 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
72106900
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم، غير مذکور در جاي ديگر
120,550
6,095,318,898 ریال
145,127 $
20
1 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
39033000
کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي
43,000
5,527,573,392 ریال
131,609 $
21
10 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
85041010
متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها و لوله هاي تخليه
12,600
4,867,400,038 ریال
115,890 $
22
10 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
40118090
سا?ر
31,179
4,467,463,755 ریال
106,368 $
23
4 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
7,318
4,419,149,504 ریال
105,218 $
24
11 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
90251920
دماسنج هاي ترموکوپل دا ر
91
3,924,367,125 ریال
93,437 $
25
9 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
84804900
قالب براي فلزات ياکربورهاي فلزي (غير ازانواع تزريقي يافشاري)
12,280
3,780,267,500 ریال
90,006 $
26
2 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
85369010
سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل
7,425
3,687,569,970 ریال
87,799 $
27
10 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
40118010
دارا? تول?د داخل? مشابه
24,570
3,403,937,125 ریال
81,046 $
28
5 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
85013110
الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات
3,603
3,149,960,688 ریال
74,999 $
29
2 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
85013110
الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات
3,332
3,130,647,890 ریال
74,539 $
30
11 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
84189990
ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910
7,040
3,055,983,300 ریال
72,762 $
31
4 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
85340000
مدا رهاي چاپي
1,068
3,011,721,020 ریال
71,708 $
32
4 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
98842700
قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي
1,530
2,810,524,000 ریال
66,917 $
33
2 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
85014090
ساير موتورها با جريان متناوب تک فاز بجز الکتروموتور قفس سنجابي
5,440
2,488,854,068 ریال
59,258 $
34
2 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
32121000
ورقه هاي داغ زني
328
2,094,761,760 ریال
49,875 $
35
11 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
72193500
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm.
26,776
1,769,548,036 ریال
42,132 $
36
2 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
39033000
کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي
17,000
1,698,052,544 ریال
40,430 $
37
11 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
72107090
محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر
12,889
1,626,572,920 ریال
38,728 $
38
1 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
38249990
ساير
24,000
1,506,799,846 ریال
35,876 $
39
2 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
84509090
ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر
992
1,436,449,892 ریال
34,201 $
40
2 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
39172900
لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي
209
1,423,527,928 ریال
33,894 $
41
6 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
29021900
سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان
16,500
1,402,340,220 ریال
33,389 $
42
10 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
40169300
درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي
2,178
1,390,656,544 ریال
33,111 $
43
4 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
85371040
كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و..
378
1,347,174,360 ریال
32,076 $
44
1 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
29021900
سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان
16,390
1,298,363,528 ریال
30,913 $
45
6 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
38249990
ساير
18,000
1,251,125,100 ریال
29,789 $
46
2 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
74111020
لوله هاي مسي باقطرداخلي 2ميلي متر و کمتر ازمس تصفيه شده
2,850
1,159,528,650 ریال
27,608 $
47
2 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
39204930
ورق از آلياژ PVC/ABC
258
787,838,468 ریال
18,758 $
48
10 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
35069900
چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر.
4,800
758,549,218 ریال
18,061 $
49
1 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
1,038
703,051,853 ریال
16,739 $
50
2 / 1399
اصفهان
کره (جنوبي)
85363090
سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
193
568,076,384 ریال
13,526 $
مجموع کل (ریال): 337,379,595,665
مجموع کل (دلار): 8,032,846