1. دریافت فایل صورتجلسه سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/1/30)

2. دریافت فایل صورتجلسه سی و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/3/3)

3. دریافت فایل صورتجلسه سی و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/3/31)

4. دریافت فایل صورتجلسه سی و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/4/28)

5. دریافت فایل صورتجلسه سی و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/5/25)

6. دریافت فایل صورتجلسه سی و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/6/29)

7. دریافت فایل صورتجلسه سی و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/7/26)

8. دریافت فایل صورتجلسه سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/8/24)

9. دریافت فایل صورتجلسه چهلم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/9/29)

10. دریافت فایل صورتجلسه چهل و یکم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/10/27)

11. دریافت فایل صورتجلسه چهل و دوم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/11/25)

12. دریافت فایل صورتجلسه چهل و سوم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1396/12/23)

13. دریافت فایل صورتجلسه چهل و چهارم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/1/29)

14. دریافت فایل صورتجلسه چهل و پنجم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/2/26)

15. دریافت فایل صورتجلسه چهل و ششم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/3/30)

16. دریافت فایل صورتجلسه چهل و هفتم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/4/27)

17. دریافت فایل صورتجلسه چهل و هشتم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/5/24)

18. دریافت فایل صورتجلسه چهل و نهم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/6/21)

19. دریافت فایل صورتجلسه پنجاهم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/7/25)

20. دریافت فایل صورتجلسه پنجاه و یکم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/8/30)

21. دریافت فایل صورتجلسه پنجاه و دوم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/9/28)

22. دریافت فایل صورتجلسه پنجاه و سوم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/10/26)

23. دریافت فایل صورتجلسه پنجاه و چهارم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/11/24)

24. دریافت فایل صورتجلسه پنجاه و پنجم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1397/12/22)

25. دریافت فایل صورتجلسه پنجاه و ششم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1398/01/28)

26. دریافت فایل صورتجلسه پنجاه و هفتم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1398/02/25)

27. دریافت فایل صورتجلسه پنجاه و هشتم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1398/03/29)

28. دریافت فایل صورتجلسه پنجاه و نهم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1398/04/26)

29. دریافت فایل صورتجلسه شصتم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1398/05/23)

30. دریافت فایل صورتجلسه شصت و یکم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1398/06/27)

31. دریافت فایل صورتجلسه شصت و دوم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1398/08/01)

32. دریافت فایل صورتجلسه شصت و سوم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1398/08/29)

33. دریافت فایل صورتجلسه شصت و چهارم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1398/09/27)

34. دریافت فایل صورتجلسه شصت و پنجم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1398/10/25)

35. دریافت فایل صورتجلسه شصت و شش جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1398/11/30)

36. دریافت فایل صورتجلسه شصت و هفتم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1399/02/31) - [دریافت فایلهای مربوطه]

37. دریافت فایل صورتجلسه شصت و هشتم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1399/03/21) - [دریافت فایلهای مربوطه]

38. دریافت فایل صورتجلسه شصت و نهم جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1399/05/29) - [دریافت فایلهای مربوطه]

39. دریافت فایل صورتجلسه هفتاد جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1399/10/24)

40. دریافت فایل صورتجلسه هفتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1399/11/29)

41. دریافت فایل صورتجلسه هفتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1399/12/06) - [دریافت فایلهای مربوطه]

42. دریافت فایل صورتجلسه هفتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1399/12/20) - [دریافت فایلهای مربوطه]

43. دریافت فایل صورتجلسه هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1400/03/05) - [دریافت فایلهای مربوطه]

44. دریافت فایل صورتجلسه هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1400/04/02) - [دریافت فایلهای مربوطه]

45. دریافت فایل صورتجلسه هفتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1400/04/23) - [دریافت فایلهای مربوطه]

46. دریافت فایل صورتجلسه هفتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1400/05/20) - [دریافت فایلهای مربوطه]

47. دریافت فایل صورتجلسه هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1400/06/17) - [دریافت فایلهای مربوطه]

48. دریافت فایل صورتجلسه هفتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1400/06/31) - [دریافت فایلهای مربوطه]

49. دریافت فایل صورتجلسه هشتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1400/08/05) - [دریافت فایلهای مربوطه]

50. دریافت فایل صورتجلسه هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1400/08/26) - [دریافت فایلهای مربوطه]

51. دریافت فایل صورتجلسه هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1400/10/01) - [دریافت فایلهای مربوطه]

52. دریافت فایل صورتجلسه هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران (1400/10/29) - [دریافت فایلهای مربوطه]