کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

چالش ها و راهکارهای توسعه صنعت گردشگری

تاریخ انتشار: بهمن ماه 1395

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام