کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

دیدگاه تشکل های تخصصی اتاق بازرگانی تهران در باب محیط کسب وکار و موانع تولید

تاریخ انتشار: زمستان 1398

نویسنده: علی اصغر اژدری

ارسال پیام