کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

دیدگاه تشکل های تخصصی اتاق بازرگانی تهران در باب محیط کسب وکار و موانع تولید

تاریخ انتشار: زمستان 1398

نویسنده: علی اصغر اژدری

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام