کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

راهنمای علم اقتصاد ( از الف تا ی )

تاریخ انتشار: بهار 1399

نویسنده: متیو بیشاپ

مترجم: نسیم بنایی، شکیب شیخی

درک و فهم اقتصاد

ارسال پیام