کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

دومین جشنواره فرهنگی امین الضرب

تاریخ انتشار: مرداد 1398

نویسنده: گردآوری : روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران

ارسال پیام