کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

آشنایی با سرمایه گذاری در استارت آپ ها، جلد دو (ارزیابی و انتخاب)

تاریخ انتشار: آذر 1398

نویسنده: گرد آوری: معاونت کسب وکار

ارسال پیام