کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

آشنایی با سرمایه گذاری در استارت آپ ها، جلد یک (کلیات)

تاریخ انتشار: تیر 1398

نویسنده: گرد آوری : معاونت کسب و کار

ارسال پیام