کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

( WHY IRAN ? ( 2020

تاریخ انتشار: 1398

نویسنده: گردآوری: معاونت امور بین الملل

مترجم: طراحی و چاپ : روابط عمومی اتاق تهران

قیمت کتاب: 0 ریال

قیمت برای اعضاء: 0 ریال

ارسال پیام