کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

( 2018 )? WHY IRAN

تاریخ انتشار: 1397

نویسنده: گردآوری: معاونت امور بین الملل

مترجم: طراحی و چاپ : روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران

قیمت کتاب: 0 ریال

قیمت برای اعضاء: 0 ریال

ارسال پیام