بازدید رئیس اتاق بازرگانی تهران از سه واحد تولیدی در صنعت لوازم خانگی