بازدید رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از بیمارستان بازرگانان اتاق تهران