همایش بررسی توسعه روابط تجاری و بانکی ایران و ارمنستان