بازدید رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از بیمارستان بازرگانان